โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยนางวิไล มณีประสพโชค ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมรับฟังการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของชุมชน โดยนายไมตรี ได้มอบแนวทางการบริหารชุมชน 5 บริหาร ให้กับตัวแทนผู้อยู่อาศัยในชุมชน ประกอบด้วย การบริหารชุมชน (จัดการตนเอง), บริหารคุณภาพชีวิตและอาชีพ, บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม, บริหารความเสี่ยงและบริหารตลาดประชารัฐ เพื่อให้เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านธนาภรณ์รีไซเคิล การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าส่องสว่างตามทางเดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เป็นต้น ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม