พม. เตรียมพร้อมจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 ชูแนวคิด “พลังครอบครัวไทยใจอาสา”เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2561 เวลา 10.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหมายให้นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว สร้างแนวคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในครอบครัว และส่งต่อการช่วงเหลือไปยังครอบครัวอื่นๆ ในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง ณ ห้องโถง ชั้น1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ในฐานะที่มีภารกิจการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว  ได้กำหนดการจัดงานวันแห่งครอบครัวขึ้นเมื่อปี 2547  และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว รวมทั้งเป็นการสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ และรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น

นายเลิศปัญญา กล่าวต่อไปว่า  งานวันแห่งครอบครัวประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 โดยใช้แนวคิด พลังครอบครัวไทยใจอาสา ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว สร้างแนวคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในครอบครัว และส่งต่อการช่วยเหลือไปยังครอบครัวอื่นๆ ในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัว บุคคล ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 91 รางวัล ได้แก่ ครอบครัวร่มเย็น จากส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร จำนวน 81 รางวัล ครอบครัวร่มเย็น (ด้านผู้มีชื่อเสียง : ประเภทครอบครัวศิลปิน/ครอบครัวนักธุรกิจ/ครอบครัวนักกีฬา/ครอบครัวพิเศษ/สื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว) จำนวน 5 รางวัล และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 5 รางวัล โดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ พร้อมรับมอบข้อเสนอจากสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2561 และการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ครอบครัวไทยจะอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยศาสตราจารย์ รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสืบสานแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” นิทรรศการครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว นิทรรศการภาพถ่ายครอบครัวไทยใจอาสา บูทแสดงผลงานของเด็กที่ประสบความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรม Learning Zone เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และ บูมเติมเต็มความรู้ งานวิจัย และข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น

ทั้งนี้ พม. ขอเชิญทุกๆท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลังสร้างครอบครัวไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป นางไพรวรรณ กล่าว