กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล 89 แห่ง ทั่วประเทศ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำนางอรัญญา   เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย พลเอกสสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมชาย   มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และ นายชาญศิลป์   ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวและเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพบก

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2561 มี 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองทัพบก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจากการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค ดังนั้น กองทัพบกได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันผนึกกำลังพล แหล่งน้ำสะอาด รถบรรทุกน้ำ กระแสไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่  2 เมษายน - 30 กันยายน 2561 หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

สำหรับการดำเนินงานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้การสนับสนุน คือ การจัดเตรียมจุดจ่ายน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 89 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำบาดาลสะอาดสำหรับโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”โดยประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าของจุดจ่ายน้ำ และกองทัพบกสามารถนำกำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าไปรับน้ำจากจุดจ่ายน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

นางอรัญญา   เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 แล้ว โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้พร้อมใช้งานเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ผนวกรวมกับศักยภาพของบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องจักร ประกอบด้วย ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 91 ชุด ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล 43 ชุด ชุดซ่อมระบบประปาและเครื่องสูบน้ำ 32 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 17 ชุด รถบรรทุกน้ำ 69 คัน รวมถึงจุดจ่ายน้ำถาวร 89 แห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง เป้าหมายรวมกว่า 3,159 แห่ง และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการประชาชนได้กว่า 368,000 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 89,300 ไร่ และปริมาณน้ำที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว่า 149 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำบาดาล สามารถติดต่อได้ที่ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2666 7000 ในวันและเวลาราชการ