“อุตตม”ลงพื้นที่เชียงใหม่ชมศักยภาพ หมู่บ้านCIV เล็งขยายผลผุดหมู่บ้านCIVเพิ่ม450แห่งในปี62กระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมโดย รวอ.อุตตม ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เร่งสำรวจแผนพัฒนาหมู่บ้านCIVในพื้นที่ภาคเหนือ ชู “ชุมชนออนใต้” ตัวอย่างความสำเร็จชุมชนเข้มแข็ง ใช้เรื่องราวประวัติศาสตร์ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์เป็นจุดขาย ประจำถิ่น พร้อมดัน“ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ” เข้าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านสร้างสรรค์ตามแผนปี2561 เดินหน้าปั้นหมู่บ้าน CIVระยะต่อไปเพิ่มเป็น450 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี2562

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมชมการพัฒนาโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village:CIV) หรือ“หมู่บ้านCIV”ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)ว่า แนวทางของนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านCIVมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการเข้ามาพัฒนาและต่อยอดผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยการพัฒนานำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อการสร้างตลาดใหม่ๆ จนทำให้หลายชุมชนประสบความสำเร็จในด้านการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ชุมชน จากปัจจุบันที่ดำเนินการไปแล้ว161 ชุมชน และได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 450ชุมชน ภายในปี2562ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ได้กำหนดแผนที่เป็นรูปธรรมในการเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์4.0ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามแนวประชารัฐ


ทั้งนี้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านCIVในระยะต่อไป จะผ่านกลไกการดำเนินงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม4.0หรือITC(Industry Transformation Center) โดยจะเข้าไปวางแผนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งทางด้านอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่สามารถยกระดับและต่อยอดทางดารตลาดได้ โดยจะเป็นการพัฒนาเชิงรุก ที่มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยด้านการออกแบบดีไซน์ เพื่อตอบสนองตลาดโดยรวมและตลาดเฉพาะเจาะจงตามคำสั่งซื้อมากขึ้น และ การทำตลาดออนไลน์ ตั้งแต่การจัดทำเฟสบุ๊ค แฟนเพจ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน
 

ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีชุมชนที่มีศักยภาพที่มีการพัฒนาจนมาประสบความสำเร็จและกำลังจะพัฒนาไปสู่ชุมชนอื่นๆ โดยมีชุมชนออนใต้ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และ ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ  ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่พร้อมจะเข้าร่วมเป็น1ในหมู่บ้านCIVสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกขนาดในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลักและการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นแต่ละจังหวัด
 

สำหรับความสำเร็จของการพัฒนา“ชุมชนออนใต้” ถือเป็นชุมชนเก่าแก่ ที่มีการค้นพบหลักศิลาจารึกสมัยลานนา เป็นชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาไว้ได้ในปัจจุบัน นับว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งตัวอย่างที่มีการนำเรื่องราวประวัติศาสตร์ในพื้นที่ ผนวกกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่มาสร้างเป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม พร้อมกับการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น มาพัฒนาและต่อยอด ด้วยแนวทางสร้างสรรค์ จากการออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยจนประสบความสำเร็จ
ทั้งนี้ชุมชนดังกล่าวยังสามารถสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง ภายใต้สโลแกน“พันนาพูเลา ร้อยเรื่องเล่า เมืองเก่าออนใต้”โดยมีตราสัญลักษณ์เป็นรูปปลา3ตัวว่ายวนรอบใบไม้และปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จากการเข้ามาใช้บริการที่พักโฮมสเตย์อย่างต่อเนื่อง
โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติที่มีนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อ และกระเป๋าขนาดต่างๆ รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่นำเทคนิคการผลิตในสมัยโบราณมาผลิต แปลงเป็นภาชนะในรูปแบบต่างๆที่ใช้สอยในชีวิตประจำวัน และเป็นเครื่องประดับ แต่ยังคงเอกลักษณ์เป็นศิลปะโบราณ
สำหรับการพัฒนาขยายเครือข่ายหมู่บ้านCIVของ“ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ”อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชน รวมถึงมีวิสาหกิจที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ทอผ้า ทำกระดาษสา และตุ๊กตาไม้ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตและจำหน่ายในรูปแบบของที่ระลึกประจำถิ่น ที่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไตลื้อ ที่มีความพร้อมในการยกระดับเข้ามาเป็นหมู่บ้านCIV ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และสามารถพัฒนาอุปกรณ์ให้เกิดการเคลื่อนย้ายไปผลิตในสถานที่ต่างๆได้ จะเห็นได้จากกี่ทอผ้า ซึ่งปัจจุบันกี่ทอผ้าเกิดจากภูมิปัญญาดังเดิมไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปสาธิตในพื้นที่อื่นๆได้ และคาดว่าชุมชนดังกล่าวจะสามารถเข้าสู่การเป็นหมู่บ้าน CIV ภายในปีนี้ 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีแผนที่เข้าไปสนับสนุนให้เกิดการกระจายธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของรัฐบาลที่มีเป้าหมายจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน เป็นต้น โดยการเข้าไปพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่เมืองรองมาสร้างจุดขาย อาศัยทุนทางวัฒนธรรม ผนวกกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
นางอารีย์ ใจวงค์ ประธานชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้างปง ตำบลออนใต้ กล่าวว่า ถือเป็นชุมชนที่มีการรวมตัวกันของหมู่บ้านในตำบลออนใต้ ทั้งหมด11 หมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองและนับตั้งแต่เข้าเป็นหมู่บ้านCIVทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบดั้งเดิมมาสู่สินค้าที่มีความหลากหลายและมีสีสันมากยิ่งขึ้น โดย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งผู้เชียวชาญเข้ามาฝึกอบรมด้านการพัฒนาออกแบบโดยเฉพาะ พร้อมกับนำตราสัญญาลักษณ์ที่เป็นรูปปลาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงถิ่นฐานชุมชนออนไต้มาใช้เป็นแบรนด์หลักของชุมชนออนใต้ ทำให้ปัจจุบันสินค้าของชุมชนสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ รวมถึงการทำตลาดออนไลน์เข้ามาพัฒนาธุรกิจทำให้ปัจจุบันมียอดการสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่องจนเราทำไม่ทัน และทำให้ราคาสินค้าเราได้ราคาดีขึ้น จากเดิมตัวอย่างขายผ้าทอเฉลี่ยอยู่ที่ราคาเพียง80บาท เพิ่มเป็นผืนละ200บาท