วช.ร่วมจังหวัดนครสวรรค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรมเครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์พืชสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)มุ่งสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่มอบ "เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรด” แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฟ่างหางกระรอก ตำบบลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ และผศ.ดร.จักรมาส เลาหวาณิช นักวิจัยกล่าวรายงานถึงการพัฒนานวัตกรรมโดยการสนับสนุนของ วช. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ พื้นที่ทำการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฟ่างหางกระรอก ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์พืช ช่วยลดระยะเวลาในการลดความชื้นลง1ใน3 และเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการอบมีคุณภาพดี สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาด สามารถรองรับปริมาณผลผลิตในปริมาณมากถึง 12 ตันต่อวันนวัตกรรมเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  ผลงานประดิษฐ์คิดค้นสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และรางวัลเวทีนานาชาติจากเจนีวา