งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของเมืองนคร...มาฆบูชา...แห่ผ้าขึ้นธาตุ...ที่เมืองนครงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ... ที่เมืองนคร  กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนไม่ควรพลาด ด้วยพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาหนึ่งเดียวในสยามบนดินแดนที่หลากหลายและแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์   นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม    “ มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ” กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่  ๗-๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ สนามหน้าเมือง  ซึ่งถือกันว่าเป็นหนึ่งกิจกรรม  มหากุศลที่ชาวพุทธพึงได้บำเพ็ญครั้งหนึ่งในชีวิต  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นการสักการะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด  อันประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การสมโภชผ้าพระบฎ  การกวนข้าวมธุปยาสยาคู  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย    ในวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ และกิจกรรมกวนข้าวสิบสองราศี สิบสองกระทะ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง พร้อมขบวนแห่ผ้าพระบฎพระในวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น จากสนามหน้าเมือง –  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

                                    

                นายจำเริญ ทิพญพงค์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นครศรีธรรมราช  เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๑,๘๐๐  ปี  และมีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง ศาสนา มายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นนครที่ตั้งอยู่ บนความเหมาะเจาะ ของความรุ่งเรืองทางการค้า  ที่มาบรรจบกับความรุ่งโรจน์แห่งธรรม ก่อเกิดเอกลักษณ์มากมาย  ทั้งเมือง วัฒนธรรม ทั้งทางธรรมชาติที่น่าหลงใหล  คำว่านครศรีธรรมราช หมายถึง นครอันงามสง่าแห่งพระราชผู้ทรงธรรม มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ มีพระบรมธาตุเจดีย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า  และทุกภาคส่วนต่างภูมิใจร่วมผลักดัน “พระบรมธาตุ สู่มรดกโลก” งานประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ” ถือเป็นงานบุญที่สำคัญอีกงานหนึ่งที่มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมจัดต่อเนื่องมายาวนาน   ชาวเมืองนครศรีธรรมราช ได้สืบสานและพัฒนางานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นลำดับ  เพื่อให้ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

                        นายชาญชัย  ดวงจิตต์  ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   กล่าวเพิ่มเติมว่า  งานประเพณีนครศรีธรรมราชเป็น ๑ ใน ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด...พลัส  งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช   จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันมาฆบูชาและวิสาขบูชาของทุกปี    ไม่เพียงแต่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชเท่านั้น ยังมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่มีความศรัทธาต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์    เดินทางเข้าร่วมแห่ผ้าพระบฎในโอกาสมาฆบูชาที่ถือกันว่าเป็นโอกาสอันเป็นมงคลและมหากุศลยิ่ง โดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่นับถือพุทธ นอกจากนี้ยังมีพิธีกวนข้าวมธุปยาสยาคู (ข้าวทิพย์) หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานมาฆบูชา ซึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่นางสุชาดาถวายข้าวมธุปยาสแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้วทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณพุทธศาสดาชน  และมีอายุยืนยาว พลานามัยสมบูรณ์  ผิวพรรณผ่องใส และเป็นยาขนานเอกที่สามารถขจัดโรคร้ายได้ทุกชนิด พิธีกวนข้าวยาคูกำหนดจัดขึ้นในวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดรอบนอก  และหัวใจหลักของงานมาฆบูชาคือ ขบวนแห่ผ้าพระบฎ เพื่อนำขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในวันที่   ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  พร้อมกิจกรรมเวียนเทียนในคืนวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ อีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งของ นครศรีธรรมราช...เมืองต้องห้ามพลาด...พลัส