SME Development Bank ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ พุ่งเป้าช่วยผู้ประกอบการชายแดนใต้นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(อพว.หรือ SME Development Bank) กล่าวว่า การร่วมมือกันในโครงการครั้งนี้ ธพว.เล็งเห็นถึงความสำคัญของ SMEs ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ว่ามีศักยภาพ หากได้รับการสนับสนุนด้านบริหารจัดการ เงินทุนและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ SMEs มีความเข้มแข็ง และมั่นคง

ทั้งนี้ทางธนาคารสนับสนุนการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งในรูปของสินเชื่อหรือร่วมลงทุน โดยมีสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) วงเงิน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเพียง 1.5 % เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ และสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเพียง 3% ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs มีเงินทุนหมุนเวียน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนป้องกันไม่ให้ธุรกิจเกิดการสะดุด เป็นแรงผลักดันให้กิจการสามารถฟื้นฟูดำเนินการต่อไปได้ในเมือง หรือ ขายสินค้าได้กว้างขึ้น  อาทิ ขายสินค้าในโมเดิร์นเทรด หรือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

นายมงคล ลีลาธรรม กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ดี นอกจากสินค้าของชุมชนที่ได้รับมาตรฐานสินค้าเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแล้ว สินค้าวิสาหกิจชุมชนบางรายการอาจมีการปรับปรุง Packaging ให้เกิดความสะดุดตา เพิ่มรายละเอียดสินค้าโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลทางโภชนาการเพื่อเพิ่มยอดขาย ซึ่งต้องมีการใช้เงินลงทุนด้วยเช่นกัน ธพว.มีความยินดีที่สามารถเป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งเพื่อให้ครบวงจร