มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดประชุมวิชาการประจำปี 60  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560  “Urbanology 4.0” ในงานได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ด้านการศึกษา วิชาการ การแพทย์ การสาธารณสุข และการวิจัยต่าง ๆ มากมาย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีรศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ที่ 3 จากซ้าย), รศ.นพ. จิราพงษ์ อังครา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ที่ 4 จากซ้าย) และนพ.สุรวุฒิ  ลีฬหะกร รองคณบดี ฝ่ายบริการ (ที่  1 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ณ  ห้องประชุม ชั้น  6  อาคารเพชรรัตน์  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช