ประกาศผลเวิร์คชอปโครงการ VR Inventors ก้าวสู่การเป็นดีไซเนอร์และนักพัฒนา VRสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมเวิร์คชอปกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Visual Interactive Storytelling Workshops and Internship ภายใต้แนวคิด VR Inventors เพื่อมุ่งพัฒนาฝีมือของบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้มีการใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีศักยภาพ สร้างคุณค่า และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานดิจิทัลคอนเทนต์

 ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 80 ท่านจะได้รับการอบรมให้ก้าวสู่การเป็นดีไซเนอร์และนักพัฒนา

แอพลิเคชั่น VR กับผู้เชี่ยวชาญในวงการ พร้อมโอกาสในการเดินทางไปดูงานและฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้ง 80 ท่านได้ที่ www.VRInventors.depa.or.th