กรมการท่องเที่ยวร่วมมือท่องเที่ยว​กีฬาจังหวัดสัมมนาใหญ่บูรณาการการท่องเที่ยวรับปี 2561นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในวันนี้ (13 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  12-14 พฤศจิกายน 2560 โดย กรมการท่องเที่ยว ณ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์กรุงเทพมหานคร โดยมี  นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกรมการท่องเที่ยว ผู้แทน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัด  และเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนากว่า150 คน

 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า "เพื่อเป็นการผนึกกำลังร่วมกันดำเนินงานตามภารกิจหลัก ของกรมการท่องเที่ยว ในการเร่งพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทย การสัมมนาโครงการบูรณาการ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้กรมการท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทุกจังหวัด ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงปรับวิธีคิดและกระบวนการทำงาน และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน คือการเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของไทยในการแข่งขันกับต่างประเทศ"

 "เพื่อเป็นการเร่งสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในปี พ.ศ.2561 นี้ รัฐบาลมุ่งเน้นขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้เป็นปี “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”และสร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ทั้งนี้ โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นปัจจัยและกลไกสำคัญในการส่งเสริมผลักดันนโยบายการส่งเสริมพัฒนา การท่องเที่ยวไทยของรัฐบาล ตามแผนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย