อธิบดี สค. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย มอบประกาศเกียรติคุณ “คนต้นแบบ” สานฝัน...สร้างอาชีพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ลักษณวรรณรีสอร์ท เชียงรายนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “คนต้นแบบ” สานฝัน...สร้างอาชีพ กล่าวรายงาน โดย นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการมอบเกียรติบัตร จำนวน 16 รางวัล แยกเป็น ประเภทบุคคล จำนวน 6 รางวัล ประเภทกลุ่มอาชีพ จำนวน 8 รางวัล และประเภทหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัวอีก จำนวน 2 รางวัล


          นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้มีหน่วยงานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาค 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น ศรีสะเกษ ลำพูน ลำปาง และ เชียงราย เรียกว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ซึ่งให้บริการด้านการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนกลุ่มสตรีที่ต้องการเพิ่มทักษะฝีมือในวิชาชีพด้านต่าง ๆ ให้มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้


          นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับครั้งนี้ สค. โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นประโยชน์ของปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ แห่งนี้ไปแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของกิจการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเป็นแบบอย่างให้คนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงได้คัดสรรทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ตลอดจนระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุน เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลต้นแบบดังกล่าว เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพและความเชื่อมั่นของตนเองให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้
 

          “การมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในวันนี้ เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ที่ดีจากการมอบประกาศเกียรติคุณ “คนวิริยะ” ที่ สค. เคยมอบไปเมื่อกลางปีนี้ โดยคัดเลือกคนวิริยะมาจากทั้ง 8 ศูนย์ พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลประวัติของผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณทุกคนผลิตเป็นหนังสือ “บนเส้นทางแห่งโอกาสสู่...ความสำเร็จ” ไว้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงให้เห็น “โอกาส” ที่รัฐสร้างให้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาชีวิตของตนเองและครอบครัว หากผู้ใดสนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของ สค. www.dwf.go.th และการมอบเกียรติบัตร ในครั้งนี้ก็เช่นกันครับ ที่ สค. จะรวบรวมข้อมูลประวัติของทุกท่านไว้เป็นทำเนียบบุคคลต้นแบบ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นต่อ ๆ ไป สำหรับประกาศเกียรติคุณประเภทหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ที่ สค. มอบให้ 2 หน่วยงาน คือ บริษัท S&P สาขาเชียงราย ให้การสนับสนุนสถานที่ให้ความรู้ และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ซึ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน ยังรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าทำงานอีกด้วย ถือเป็นโอกาสของผู้เข้ารับการอบรม และ สค. ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดครับ” นายเลิศปัญญากล่าว