สสส. จัดกิจกรรมโรงพยาบาลต้นแบบ 4 ภาค สร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพลดหวานมันเค็มสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.  โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับ ผศ.นพ.สุรศักดิ์  กันตชูเวสศิริ ที่ปรึกษาโครงการโรงพยาบาลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดบริการสุขภาพลดหวานมันเค็ม (ที่ 3 จากซ้าย) ,นพ.สมเกียรติ  ลีละศิธร  รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ที่ 2  จากซ้าย) ,พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา (ที่ 1 จากซ้าย),นพ.ประวีณ ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ (ที่ 5 จากซ้าย) และ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ที่ 6 จากซ้าย)ร่วมกันแถลงข่าวสสส.เปิดตัวโรงพยาบาลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ 4  ภาค “รพ.รามาธิบดี-รพ.สุราษฎร์ธานี-รพ.พะเยา-รพ.สุรินทร์” ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ช่วย 4 ลด “ลดการเกิดโรค-ลดภาวะแทรกซ้อน-ลดการตาย-ลดภาระค่าใช้จ่าย ในกลุ่มโรควิถีชีวิต ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และไตเรื้อรัง และเตรียมขยายโรงพยาบาลต้นแบบอีก 12  แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2561  ซึ่งจัดขึ้นที่ ณ ห้องสัมมนา 2 – 3 ชั้น P.3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย