ดร.อุรชา รับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 61สาขาผู้ประสบความสำเร็จด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2561 สาขาผู้ประสบความสำเร็จด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ UK Alumni Awards สาขา Professional achievement ประจำปี 2018 ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย  ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบสำหรับศิษย์เก่าจากสหราชอาณาจักรที่ประสบความสำเร็จ โดยจบการศึกษาไม่เกิน 15 ปีนับจากปีที่จบ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ รางวัล Entrepreneur, รางวัล Social Impact และ รางวัล Professional Achievement ตามลำดับ


ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บห่อหุ้มเพื่อควบคุมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานที่โดดเด่นในด้าน Biosciences ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมาแล้วหลายฉบับ อาทิ Nanotechnology, International Journal of Pharmaceutics, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Carbohydrate Polymers ฯลฯ นอกจากนี้ ในปี 2553 ดร.อุรชา ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และยังได้รับคัดเลือกจากหน่วยงาน UNESCO-L’Oreal Thailand ให้เป็นหนึ่งใน “2011 For Women in Science” จากผลงานพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อใช้ห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติงานเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการนาโนเทคในเดือนสิงหาคมปี 2559  โดยล่าสุดได้รับการคัดเลือกเป็น Fellow ของ The Royal Society of Chemistry, UK  เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา


สำหรับผลงานทางด้านวิชาการ ดร.อุรชา มีผลงานที่ถูกตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากกว่า 110 ฉบับ และมีผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรกว่า 40 รายการ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย อีกทั้งได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็น Invited Speaker ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมไปถึงปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor) จากคณะกรรมการ The School of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ด้วยเป็นบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญและทำคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้าน Biosciences อย่างเป็นที่ประจักษ์อีกด้วย