สสว. สานต่อความสำเร็จโครงการ SME ONLINE อัดแคมเปญ SME 1 BAHT กระตุ้นยอดขาย 650 ล้านสสว. บูรณาการทุกภาคส่วน รุกเปิดโครงการ SME ONLINE ปี 2561 ’ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างยอดขายในรูปแบบ B2 B 2 C พร้อมอัด แคมเปญสุดปัง ‘SME 1 BAHT’ ช้อปสินค้าดีในราคา 1 บาท กว่า 100,000 รายการ ทุกวันที่ 1 ของเดือน หวังสร้างยอดขายกว่า 650 ล้านบาท ภายในปีนี้ และปูทางสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับ SME ในยุค 4.0

            นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากความ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลยก ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) เป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ  สสว. จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME หรือ ‘SME ONLINE’ จึงได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 นี้เป็นความร่วมมือ ระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สสว. เพื่อส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ในรูปแบบ Business to Business to Customer (B2 B 2C) ควบคู่ไปกับการพัฒนา SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจค้าขายทางออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

            “พฤติกรรมของผู้บริโภคไทย ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ แล้ว แต่ปัญหาที่สำคัญของผู้ประกอบการ SME คือ ขาดทักษะในการ ทำตลาดออนไลน์ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทย ให้สามารถก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 ได้อย่างแข็งแรง และมั่นคง โดยบูรณาการความร่วมมือผ่านโครงการส่งเสริม พัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 ทั้งนี้ กิจกรรมที่ ผ่านมาเราได้มีการลงพื้นที่ไปอบรมให้ความรู้และคำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้สามารถทำธุรกิจ ออนไลน์ได้จริง เช่น สอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การเขียนเนื้อหาสินค้า รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับ SME ที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ด้วย”

“นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มด้วยตนเองอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่ง สสว. เชื่อว่าการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ นอกจากผู้ประกอบการจะต้องมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว ตัวผู้ ประกอบการเอง ต้องรู้จัก ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ และความ เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มีช่องทางการจำหน่ายและมีศูนย์กลาง ในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก SME วันนี้ต้อง ‘ดี’และ ‘เร็ว’จึงจะสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน”

         ผอ.สสว. เผยอีกว่า นอกจากนี้  สสว. ยังเชื่อมโยงการส่งเสริมการ ตลาดระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต กับกลุ่มผู้ให้บริการด้านตลาดออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยจับมือกับ E-marketplace ที่เข้าร่วมโครงการ จัดแคมเปญ ‘SME 1 BAHT’ ลดราคา สินค้าที่อยู่ภายใต้โครงการ SME ONLINE โดยจำหน่ายในราคา 1 บาท เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการ ส่วนที่เหลือ สสว. จะเป็นผู้สนับสนุน แต่ไม่รวมค่าขนส่ง โดยกิจกรรมส่งเสริมการ ขายมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 1 ของเดือน เริ่มดีเดย์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 1 กันยายน 2561 รวมสินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญกว่า 100,000 รายการ

“สสว. ยังได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่มี ความชำนาญด้าน E-marketplace และ Logistics ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ shopee, lazada, lnwmall, weloveshopping, 11street, thailandmall, smesiam, buzzebees, shopseason, beautynista, pinsouq, tarad.com, far-e, Lalamove, และ shippop มาร่วมกันมอบสิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ ส่วนลดค่า GP ฟรีค่าแรกเข้า ส่วนลดค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับ SME ในการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ และขยายความ สามารถในการแข่งขัน ในตลาดออนไลน์ให้เป็นกลไก ขับเคลื่อน การตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับ SME ในอนาคต”นายสุวรรณชัย กล่าว

            สำหรับการดำเนินงานโครงการ SME ONLINE ในปีนี้ สสว. คาดว่าจะมีผู้ประกอบการได้รับความรู้และประโยชน์จากโครงการกว่า 50,000 ราย มีสินค้าและบริการเข้าร่วมจำหน่ายผ่านทางออนไลน์กว่า 100,000 รายการ และสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 650 ล้านบาท รวมถึงส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนสำหรับ SME ต่อไป