ปรัชญาการท่องเที่ยวไทยการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ การบริหารจัดการอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

วันนี้ ลุงแหยม ททท สนง กาญจนบุรี ราชบุรี ร่วมกับ ท่านปลัดจังหวัดราชบุรี และ ผู้บริหารไร่แก้จน ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี. ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตปานามา ( Bernardo Diaz) และMorocco.M.Mohanmed NAJJARI) เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานโครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว เมืองรอง ราชบุรี. เพื่อถ่ายทำรายการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมที่มุ่งสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงตามรอยศาสตร์ของพระราชาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
ที่มุ่งเน้นใช้กลไกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยแก้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนคนไทยตลอดจนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงและให้การท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน