ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลัก สู่การท่องเที่ยวภายในจังหวัด“นครนายก”ลงพื้นที่แอ่งเล็ก เช็คอิน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จัดแคมเปญท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลัก สู่การท่องเที่ยวภายในจังหวัด  เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก  ลงพื้นที่สำรวจและท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังต้น บ้านหนองมะกอก บ้านใหม่ บ้านเกาะไม้ลาย และบ้านเนินสะอาด

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการวางแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ ที่จะเปลี่ยนผ่านบทบาทของรัฐในฐานะผู้ผลักดันการค้าขายสินค้า ให้เป็นเพียงผู้เกื้อหนุนชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน ด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเน้นการพัฒนาสินค้า OTOP quadrant D เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน หรือที่เรียกว่า “ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

  แนวคิดดังกล่าวนี้ จะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวโดยเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ค้นหา/ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ แปลเป็นรายได้เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนทั้งชุมชน อีกทั้งในระยะยาวยังมุ่งหวังผลที่มากกว่าเงินทองเพื่อครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็งทุกคนมีความสุข ได้รักษาวิถีวัฒนธรรมของชุมชนสืบไป

จากแนวคิดดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินงานในพื้นที่ โดยการคัดเลือกชุมชน ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่การวางแผนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การสรรหาคณะทำงานที่มาจากชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชนเพื่อให้สอดรับกับการท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยการใส่ Story การนำนวัตกรรมมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนที่จะหลอมรวมการท่องเที่ยวกบผลิตภัณฑ์ให้เป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังเตรียมบุคลากรของชุมชนให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้ น่าสนใจ น่าจดจำ สร้างโอกาสการค้าขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นการวางรากฐานเพื่อต่อยอดการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

ทั้งนี้ ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก จะมีชุมชนทั้งสิ้น 20 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้ง 4 อำเภอ คือ บ้านเหล่าเดิ่น หมู่ ๙ ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี, บ้านคลองคล้า หมู่ ๑ ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี, บ้านเนินหินแร่ หมู่ ๔ ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี, บ้านหัวลิงใน หมู่ ๓ ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี, บ้านคูคต หมู่ ๑๑ ตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์, บ้านคลอง ๑๕ เล่  หมู่ ๓ ตำบลคลองใหญ่  อำเภอองครักษ์, บ้านคลองศาลเจ้า  หมู่ ๗ ตำบลทรายมูล  อำเภอองครักษ์, บ้านบน  หมู่ ๑๐ ตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์, บ้านหัวหมอนคลอง ๑๕ หมู่ ๓ ตำบลบึงศาล  อำเภอองครักษ์, บ้านน้ำซับ หมู่ ๙ ตำบลศรีกะอาง  อำเภอบ้านนา, บ้านทุ่งกระโปรง หมู่ ๑๒ ตำบลป่าขะ  อำเภอบ้านนา, บ้านเนินสะอาด หมู่ ๑๖ ตำบลเขาเพิ่ม  อำเภอบ้านนา, บ้านใหม่ หมู่ ๓ ตำบลบ้านพริก  อำเภอบ้านนา, บ้านหนองมะกอก หมู่ ๘ ตำบลบ้านนา  อำเภอบ้านนา, บ้านเกาะไม้ลาย หมู่ ๙ ตำบลพิกุลออก  อำเภอบ้านนา, บ้านคีรีวัน หมู่ ๑ ตำบลศรีนาวา  อำเภอเมืองนครนายก, บ้านวังต้น หมู่ ๗ ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก, บ้านเขาแดง หมู่ ๑๑ ตำบลสาริกา  อำเภอเมืองนครนายก, บ้านกุดรัง หมู่ ๔ ตำบลสาริกา  อำเภอเมืองนครนายก และบ้านเขาทุเรียน หมู่ ๕ ตำบลเขาพระ  อำเภอเมืองนครนายก

โดย ทั้ง 20 หมู่บ้าน มีความโดดเด่น น่าสนใจที่แตกต่างกันไป และบางหมู่บ้านได้รับการโปรโมทและเผยแพร่ไปแล้ว ส่วน 5 หมู่บ้านที่ได้จัดกิจกรรม Press Tour ในครั้งนี้ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากนัก จึงได้จัดแคมเปญท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลัก สู่การท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยนำกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมแคมเปญ โดยแบ่งเป็น สื่อมวลชน, กลุ่มข้าราชการเกษียณ และกลุ่มดารา นักแสดง ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกกับกลุ่มสื่อมวลชน โดยนำเข้าหมู่บ้านเป้าหมาย พร้อมเยี่ยมชม ถ่ายภาพ และทำข่าว ใน 5 หมู่บ้าน ดังนี้

จุดที่ 1 บ้านวังต้น หมู่ ๗ ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก โดยมี นายภูวดล คำนาย ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ พร้อมมาชม ความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนเพื่อให้เกิดขุมชนนวัตวิถี โดยมีนักท่องเที่ยวเมื่อเข้ามาถึงหมู่บ้าน จะมีรถ คุณแต๋น สีสันฉูดฉาด รอรับนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่โบสถ์เก่าวัดป่ากระทุ่ม ที่มีอายุกว่า 200 ปี นอกจากกราบไว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เสร็จแล้วสามารถเดิน เช็คอิน ตามจุดต่าง  ที่น่าสดใสในชุมชน และเมื่อหิวก็แวะตลาดริมน้ำวังต้น หาของกิน ชิมของฝาก

จุดที่ 2 บ้านหนองมะกอก หมู่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา ชมความงดงามแห่งท้องทุ่งนา ที่กำลังออกรวง สวยงาม มีมุมสวย ๆ เซลฟี่   “สะพานชมทุ่งบ้านหนองมะกอก” พร้อมชิมเมนูเด็ด  “ขนมจีนน้ำยาปลาหนองมะกอก” ขนมไทย ๆ โดยฝีมือชาวบ้าน นั่งห้อยขาฟิน ๆ กินไปชมธรรมชาติไป ได้ใจสุด ๆ หรือถ้าผู้ใดสนใจ ยังมีโฮมสเตย์เป็นที่พักใกล้ ๆ หมู่บ้าน ชม ชิม ซุ้มสวนผักปลอดสารพิษ โดยมิคิงคองตัวใหญ่คอยต้อนรับ

จุดที่ 3 บ้านใหม่ หมู่ ๓ ตำบลบ้านพริก  อำเภอบ้านนา พาไปชมศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นฐานเรียนรู้บ้านสมุนไพรคุณรัตน์ ฐานความรู้บ้านน้ำอ้อย ฐานขยายพันธุ์พืชต้นไม้แฟนซี สวนลุงพร และแอ่งเล็กเช็คอินบ้านใหม่ (ซุ้มผักข้ามคลอง) พร้อมลิ้มลองอาหารพื้นบ้านแสนอร่อย

จุดที่ 4 บ้านเกาะไม้ลาย หมู่ ๙ ตำบลพิกุลออก  อำเภอบ้านนา ที่นี่มีความสมบูรณ์ด้านธรรมชาติ มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้ง ฟาร์มกบ ศูนย์พันธุ์ข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ  นอกจากนี้ยังสามารถปั่นจักรยานเยี่ยมชมท้องทุ่งนารอบ ชมคลองในหมู่บ้าน เรียนรู้วิถีชีวิต สร้างรายได้ สร้างความสุข

จุดที่ 5 บ้านเนินสะอาด หมู่ ๑๖ ตำบลเขาเพิ่ม  อำเภอบ้านนา พาไปดูการผลิตเทียนหอมระดับคุณภาพ ที่มีรางวัลโอทอประดับ 5 ดาวการันตี ทั้งเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายให้กับคนในชุมชน

ความสุขที่ได้จากการท่องเที่ยวเข้าถึงชุมชน นวัตวิถี เป็นทางเลือกใหม่ ที่แตกต่างจากท่องเที่ยวแบบเดิมๆ ได้ทั้งความสุขจากการต้อนรับของชาวบ้าน ความมีน้ำใจ อาหารพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ สูดอากาศบริสุทธิ์