วช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ ของชุมชนบางเหรียง สู่การเป็น “ชุมชนสีเขียว” อย่างยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ โครงการ “การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” ณ เทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. โดยมี นางสาวดวงพร พิเชียรโสพณ ปลัดอำเภอควนเนียง ให้การต้อนรับ รัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดยอาศัยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างรากฐานที่แข็งแรง โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด ให้สามารถสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของพื้นที่ตนเอง จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยชุมชน” ที่จะเป็นการทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงงานวิจัย นำไปใช้และเกิดประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับนโยบายมาจาก พลเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในการนำองค์ความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปต่อยอด ช่วยแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาศักยภาพในแต่ละพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนขยายผลและต่อยอดจากองค์ความรู้ที่คนในชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้านดำเนินการอยู่แล้ว โดยคนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเอง และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่อย่างแท้จริง

ซึ่ง วช. ได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง และได้นำโครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์สาธารณะเรื่อง “โครงการพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา” (Technology Based Green Community Development in Bangrieang Subdistrict Municipality, Khuanniang, Songkhla) ที่ได้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 และดำเนินการโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในด้านการปลูกพืชป่าชายเลน และการจัดการขยะชุมชน

โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน “การอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่าชายเลน แบบผสมผสาน และการจัดการขยะ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาชุมชนบางเหรียงให้เป็นต้นแบบชุมชนสีเขียวและขยายผลไปยังชุมชน/ตำบลอื่น ๆ การตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าว ในครั้งนี้ ได้มีการเยี่ยมชมพื้นที่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน , และพื้นที่จัดการและการสร้างมูลค่าของชุมชนแบบบูรณาการ ซึ่งได้มีการดำเนินการ โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงงานวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป