กองทัพบก วช. ร่วมเพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์กองทัพบกและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.  ร่วมพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดย พลโท สมศักดิ์  สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรืองทหารบก และ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมขยายผลองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 9 

พร้อมนี้นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวสนับสนุนกิจกรรม และพันเอกวิสิษฐ์  ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 กล่าวต้อนรับ ในกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยนำองค์ความรู้ตามความต้องการของพื้นที่ได้แก่ "เทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทย" ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก อาทิ พริกแห้งอนามัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริก พร้อมด้วย วิธีการลดสารพิษตกค้างในผัก และการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผัก เป็นต้น โดยทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ภายใต้แผนงานการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม กองทัพบก และ วช. วางเป้าหมายในการขยายผลองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพบกใน 4 ภูมิภาค เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน