กองทัพบก วช. ร่วมเพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลกกองทัพบกและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการวิจัยและนวัตกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี

ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและวช : พอเพียงเพิ่มพลังให้ชุมชนมั่นคงด้วยการวิจัยและนวัตกรรมโดยพลเอกท. สุเชษฐ์ตันยะยาผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมั่นคงแห่งประเทศไทยและดร วิภารัตน์ดีอ่องรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกิจกรรมการขยายผลครั้งที่ 10

ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถจังหวัด 2562 โดยองค์ความรู้ตามความต้องการของพื้นที่ขนาดใหญ่ "เกษตรปลอดภัย: การแปรรูปพริกแห้ง" โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและการสร้างยุ้งฉางการผลิตปุ๋ยชีวภาพ "จากมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นงานวิจัยที่ได้รับ ับการสนับสนุนจากวช

กองทัพบกและวช.ร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม โดยวางเป้าหมายการขยายผลไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพบกใน 4 ภูมิภาค เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมรายได้และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน