กรมการท่องเที่ยวสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมลงนาม MOU ผลักดันงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว 

 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว จัดเสวนาและบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการท่องเที่ยว

                วันนี้ (วันที่ 6 สิงหาคม 2562) นายทวีศักดิ์  วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว” ร่วมกับ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายประเสริฐสุขเพฑูรย์สิทธิชัย  ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการลงนามความร่วมมือฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

                ด้วยภาคการท่องเที่ยวจัดเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากก่อให้เกิดการกระจายรายได้ออกสู่ต่างจังหวัด เกิดกระแสเงินจำนวนมากไหลเวียนผ่านห่วงโซ่ธุรกิจ เกี่ยวข้องกับการหารายได้และการจ้างงานของคนจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ภาวะภัยแล้ง และน้ำท่วม การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน และรูปแบบการกระจายของฝนรายปี ตลอดจนอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งสิ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

                การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในการขยายผลองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นภายใต้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพและดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถนำทักษะและความรู้ไปใช้ในการดำเนินการและปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                นายทวีศักดิ์  วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ภายใต้การร่วมมือกันในครั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงาน จะร่วมกันดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรการอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรภาคการท่องเที่ยว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรภาคการท่องเที่ยวในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่นโยบาย / แผน / การดำเนินงานของภาคการท่องเที่ยว ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เพื่อสามารถประเมินวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลตามบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบ และรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น และจะช่วยกันกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและครบถ้วน

                ซึ่งในวันเดียวกันนี้ มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “การท่องเที่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” การบรรยายเรื่อง “เศรษฐศาสตร์กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” “เศรษฐศาสตร์ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความสูญเสียและความเสียหาย” และ “การวิเคราะห์และเทคนิคการประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์” โดยอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และทักษะด้านการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะนำไปสู่ความพร้อมในการรับมือกับกระทบที่อาจส่งผลต่อความงดงามและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในอนาคตหากจำนวนนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปด้วยผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ