พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี แถลงข่าวจัดงาน “ต้องช็อปชิม @ต้องชม แฟร์ 2019” เตรียมยกตลาดประชารัฐต้องชมและสินค้าเด่น 17 จังหวัดภาคกลาง จัดแสดงของดี สินค้าเด่น ณ กรุงเทพฯ-ชลบุรีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 16 จังหวัด จัดแถลงข่าว งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นรวมสุดยอดตลาดประชารัฐต้องชมและสินค้าเด่นภาคกลาง “ต้องช็อป ชิม @ ต้องชม แฟร์ 2019” เตรียมยกตลาดประชารัฐต้องชมและสินค้าเด่นจาก 17 จังหวัดภาคกลาง มาจัดแสดงสินค้า ของดีและบริการเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร  และชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม ตลอดจนเชื่อมโยงตลาดภูมิภาค เพิ่มช่องทาง
การจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยมี นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าว วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Arnoma 1 ชั้น 3 โรงแรม Arnoma เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

  นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการดำเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สินค้า/บริการชุมชน โดยส่งเสริมการแปรรูป สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรม ผสานกับนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ จึงมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ดำเนินการพัฒนาและมีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถ ความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก (OTOP, SMEs) และตลาดชุมชนในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” ที่เป็นแหล่งในการทำมาค้าขาย และแหล่งท่องเที่ยว ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในภาคกลางของประเทศ ก็มีตลาดประชารัฐต้องชมที่มีชื่อเสียง เช่น กาดวิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี ตลาดวัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี ตลาดกรุงศรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลาดน้ำวัดลำพญา จังหวัดนครปฐม เป็นต้น

  นอกจากนี้ตลาดประชารัฐต้องชมยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คงความเป็นเอกลักษณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตลาดริมแม่น้ำ ถนนคนเดิน ย่านการค้าเก่าแก่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเด่น ที่คงความเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นของแต่ละจังหวัด อีกทั้งภาคกลางยังมีสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของแต่ละจังหวัด ซึ่งคุณภาพของสินค้ามีความโดดเด่นแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตจากแหล่งอื่น  เช่น เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แห้วแปรรูป จังหวัดสุพรรณบุรี ส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท เป็นต้น  

  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้  เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการ และเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม ตลอดจนสินค้าและบริการเด่นจากภาคกลาง 17 จังหวัด ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง 

  นายชินพล ดิตถะวิโรจน์ พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นรวมสุดยอดตลาดประชารัฐต้องชมและสินค้าเด่นภาคกลาง “ต้องช็อป ชิม @ ต้องชม แฟร์ 2019” ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00-18.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร B (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  
21 - 24 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

  ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เพื่อให้ประชาชนผู้มาเที่ยวชมงาน ประกอบด้วย สินค้าเด่น สินค้าดังจากผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชมภาคกลาง 17 จังหวัด และผู้ประกอบการ OTOP, SMEs, สินค้าเด่นภาคกลาง 17 จังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่ายให้ประชาชนได้ช็อป ชิม ชม กว่า 170 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น  สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อาหารดี อาหารเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  และสินค้า GI ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยมีการจัดประเภทสินค้า เช่น สินค้าผักสด, ผลไม้สด, อาหารเด่นของแต่ละจังหวัด, สินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, ของตกแต่ง, เครื่องสำอาง และสมุนไพร การจัดแสดงนิทรรศการตลาดประชารัฐต้องชมที่ชนะการประกวดตลาดประชารัฐต้องชมภาคกลาง ปี 2562 ในการจัดงานครั้งที่ 2 ที่จังหวัดชลบุรี


นอกจากนี้ ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อเสียงทุกวัน ได้แก่ หญิง ธิติกานต์, เสถียร ทำมือ, แสน นากา, เอิ้นขวัญ วรัญญา และการแสดงบนเวทีอื่นๆ เช่น การแสดงมายากล การแสดงกายกรรม เป็นต้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “นาทีทอง” ทุกวัน วันละ 2 รอบ พร้อมจับฉลากแจกของรางวัลสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าในงานครบ 500 บาท ลุ้นรับของรางวัลภายในงาน

  สำหรับสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานนอกจากจะมีคุณภาพดี รสชาติดี ถูกสุขอนามัยแล้ว ราคายังเป็นธรรมต่อผู้บริโภคอีกด้วย  เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ได้มาเที่ยวชมแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นรวมสุดยอดตลาดประชารัฐต้องชมและสินค้าเด่นภาคกลาง “ต้องช็อป ชิม @ ต้องชม แฟร์ 2019” ทั้ง 2 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2562