รมว.พม. มอบที่ดินให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกวันที่ 28 ก.ย. 62 ที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนายจุติไกรฤกษ์พยาบาลว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พัฒนา) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพม. ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางระกำจังหวัดนครนายก 2511 ให้แก่สมาชิกนิคมฯ ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 26 ราย

โดยนายอนันต์ดนตรีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวถึงรายงานและได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลผู้ดี นายอำเภอบางระกำจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยา มีภารกิจในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้เพื่อสวัสดิการสังคมรูปแบบหนึ่งในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลมีความคิดสร้างสรรค์นำมาที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือคนยากไร้ ในลักษณะชุมชนที่สับสนและพัฒนาให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วให้มีดินแดนในประเทศและเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลา และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบโครงการพิเศษโดยมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองโดยรัฐบาลกลางเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาชีพใหม่ ๆ ที่คนไทยไม่คุ้นเคยสามารถยึดเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในทางเศรษฐกิจและขยายให้ พิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคตได้ตลอดจนแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลกับราษฎรและระหว่างราษฎรกับราษฎรด้วยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบกว่า 239 000 ไร่

พื้นที่บางส่วนของ 4 จังหวัด 4 อำเภอย่านอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก, อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร, อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยและอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตร ได้รับที่ดินจำนวน 26 รายได้เป็นที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากความทุกข์ยาก เป็นราษฎร์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 14 ราย 26 แปลงจังหวัดพิจิตรจำนวน 8 ราย 15 แปลงจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 4 ราย 4 รวมแปลงที่เหมาะสมกว่า 361 ไร่ต่อน ้ รมว.พม. ยังได้รับการพูดคุยและเยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดรวมกลุ่มกันจำนวน 4 กลุ่มกลุ่มแรกที่ได้รับการสนับสนุน งานต่อไปรมว.พญา “ การปลูกต้นรวงผึ้ง” ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพื่อขอความช่วยเหลือและมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไร้มนุษยธรรมหรือผู้มีส่วนร่วมในสังคม จิตใจสังคมและอาชีพจากการคุ้มครองในสถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือสถานสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแล้วส่งต่อให้อยู่ในความดูแล ต่อไป