วช. มอบรางวัล 12 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปีวช. นักวิจัยผู้ประดิษฐ์ผู้ผลิตงานที่อาคารสถานที่และการพัฒนาสังคมการพัฒนาสังคมและพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ วช.) ครบรอบ 60 ปี

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาคารสำนักงาน 1 อาคารการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนการวิจัยของประเทศโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆอย่างต่อเนื่องและในโอกาสที่คล้ายคลึงกัน

ครบ 60 ปีได้รับผลงานวิจัยและนวัตกรรมรับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปีวช. จำนวน 12 ผลงานใน 3 ด้านโดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคมจำนวน 4 ผลงานที่ได้รับ 1) ผลงานที่ได้รับ การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการปฐมพยาบาล” นายแพทย์วรวิทย์วลัยสุวรรณและคณะ 2) ผลงานเรื่อง“ ซีลค์ฮีล: แผ่นปิดการสูญเสียของบ ดร. พรอนงค์อร่ามวิทย์และคณะ 3) ผลงานเรื่อง“ การผจญภัยจากโปรตีนกาวผ้าไหม”: ผลงานเรื่อง“ Blixpop Imaginative Playground” งานเรื่อง“ การศึกษาพัฒนาพรมปูพื้นเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ” ของรองศาสตราจารย์ดร. การวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนและพื้นที่จำนวน 3 ผลงาน 1) ผลงานเรื่อง“ เครื่องปลูกมันสำปะหลังชุมชน” ของนายอนุสรณ์ขุริลัง 2) ผลงานเรื่อง“ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. จักรพรรดิ์สังฆกิจและ 3) ผลงานเรื่อง“ การออกแบบเครื่องนุ่งห่มด้วยผ้าไหมยกพิเศษด้วยเครื่องแ ๊คการ์ด (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. จิตศักดิ์อริยะเครืองานวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจำนวน 5 ผลงานที่ว่าง 1) ผลงานเรื่อง“ มันสำปะหลัง“ ห้วยบง 60”” ของรองศาสตราจารย์ดร. วิจารณ์วิชชุกิจและคณะ 2) ผลงานเรื่อง“ เอ๋อเอส -2: พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่อการปกป้องสดและอุตสาหกรรมแปรรูป” ของดร. ทวีศักดิ์ภ ู่หลำ 3) ผลงานเรื่อง“ เครื่องตรวจความผิดปกติปกติของนม ยู.เอช.ที. ” หรือผลิตภัณฑ์อาหารกล่องบรรจุภัณฑ์แบบไม่ทำลาย” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สุวรรณหอมหวลและคณะ 4) ผลงานเรื่อง“ ลูกบอลดับเพลิงไฟไหม้ ELIDE FIRE (EXTINGUISHING BALL”) ของนายภณวัชระนันท์ไกรและคณะและ 5) ผลงานเรื่อง“ โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพใน การสร้างข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่วนสูง: ข้าวไรซ์เบอร์รี่” ของศาสตราจารย์ดร. อภิชาติวรรณงามและคณะ

... ผลงานที่ได้รับรางวัลในด้านที่จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพระคุณโล่เกียรติคุณ เงินรางวัลผลงานละ 10,000 บาทและสิทธิในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทั้ง 12 ผลงานที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลงานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของสังคมรวมทั้งสร้างผลที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปในทิศทางที่ดีดังที่แวดวง ป็นที่ประจักษ์