อธิบดี พส. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมอบนโยบายขับเคลื่อนงานโดยให้ความสำคัญกลไกเครือข่าย อพม. ในพื้นที่ พร้อมเร่งขยายเครือข่ายขานรับนโยบาย รมว.พม. ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และนายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในภารกิจงานด้านนิคมสร้างตนเอง โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ และนางสายสมร อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่นิคมฯ และผู้แทนบริษัท ปตท. สผ.สยามจำกัด แผนกจัดหาที่ดิน ใบอนุญาต และบริการงานปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับ และในช่วงบ่ายวันเดียวกันอธิบดี พส.พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนหน่วยงานในสังกัด พส. อีก 2 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาวกฤติมา โรจนทัพพะ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง และนายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายเพื่อพัฒนางานต่อไป

          ในการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้มีแรงจูงใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย อธิบดี พส. ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ที่เกี่ยวกับภารกิจงานนิคมสร้างตนเองทั้งในส่วนงานจัดสรรที่ดินว่าด้วยเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกนิคมฯ เพื่อนำไปสู่การถอนสภาพนิคม งานพัฒนาผู้รับการสงเคราะห์ที่เป็นสมาชิกบ้านน้อยในนิคม ตลอดจนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกนิคมฯ ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐและมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานในภารกิจงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก คนไร้ที่พึ่ง และผู้กระทำความผิดตามกฎหมายควบคุมการขอทานด้วย โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการโดยคำนึงถึงกลไกเครือข่าย อพม. ในพื้นที่ ที่ต้องเร่งขยายเครือข่ายให้เต็มพื้นที่ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการค้นหา ทบทวน และสรุปบทเรียนนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป