พมจ.พิษณุโลก จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2562 สานต่อคำมั่นว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่จ้างงานคนพิการ ผู้ประกอบการดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ และคนพิการต้นแบบ ซึ่งการจัดงานงานดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (พมจ.พิษณุโลก) ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้น ตามที่องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” (Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership : taking action on the 2030 Development Agenda) โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573(ค.ศ. 2030) ซึ่งให้คำมั่นว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และตระหนักว่าความพิการเป็นประเด็นร่วมในเป้าหมายการดำเนินงานตามวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อต่อไป

          ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการแล้วมีจำนวน 29,370 คน คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของประชากรจังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็น เพศชาย จำนวน 15,054 คน และเพศหญิง จำนวน 14,319 คนและข้อมูลพบว่าคนพิการที่มีอายุมากว่า 60 ปีหรือ คนพิการสูงอายุมีจำนวน 15,388 คน หรือร้อยละ 52.39 ของจำนวนคนพิการจังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบุว่าในอีก 15 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จากสถิติของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น พบแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงที่จะมีความพิการร่วมด้วย ดังนั้นประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดูแลคนพิการที่จะเพิ่มสูงขึ้น

พมจ.พิษณุโลก โดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ การพัฒนาศักยภาพคนพิการ การคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ และจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม

          สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสาส์นวันคนพิการสากลประจำปี 2562 โดยประธานสภาคนพิการจังหวัดพิษณุโลก พิธีมอบเกียรติบัตรดีเด่นแก่คนพิการต้นแบบ และหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ บูธนิทรรศการแสดงผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัวผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้นกว่า 600 คน ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ นายนัฐพล พลอยระย้า คนพิการต้นแบบระดับประเทศซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และองค์กรคนพิการที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ อีก 2 แห่ง ได้แก่ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก และ ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

หมายเหตุ : รายชื่อหน่วยงาน/ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร 5 ประเภท ได้แก่ 
          1. ประเภทหน่วยงานภาครัฐที่มีการจ้างงานคนพิการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองอรัญญิก อบจ.พิษณุโลก ม.นเรศวร และเทศบาลนครพิษณุโลก สำหรับสถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการ
          2. ประเภทสถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการ จำนวน 19 แห่ง ได้แก่ บริษัท พิษณุโลกยานยนต์ จำกัด บริษัท ท็อปแลนด์ อาเขต จำกัด บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด บริษัท รอบบรรเจิด จำกัด บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด บริษัท ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท แว่นรักษ์ตา จำกัด บริษัท โตโยต้า พรีเมี่ยม พิษณุโลก จำกัด บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด  บริษัท พิษณุเวช จำกัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาความปลอดภัยนพกัญจน์ และโรงเรียนเซนต์นิโกลา
     3. ประเภทผู้ประกอบการที่จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จำนวน  4 แห่ง ได้แก่ ร้านวิโรจน์ผักบุ้งเหิรฟ้า บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จำกัด สถานีบริการน้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มหาชน สาขาพิษณุโลก และบริษัท พิษณุโลกปิโตรเลียม จำกัด
      4. ประเภทองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานคนพิการ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพิษณุโลก ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลก สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก สมาคมคนตาบอดจังหวัดพิษณุโลก ชมรมบูรณาการคนพิการอย่างยั่งยืนตำบลปากโทก ชมรมทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดพิษณุโลก คุณแน่งน้อย อัศวกิตติกร ร้านเอ็น.พี.ซีฟู๊ด และร้านคุณหญิงซีฟู๊ด
       5. ประเภทคนพิการต้นแบบจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสำรวย พรมโพธิ์ นายธีรศักดิ์  แสงอรุณ นายกฤษา ใจซื่อ และนายสารี  วงศ์วิสา