“ดร.สุวิทย์ รัฐมนตรี อว. ซักซ้อมโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์และนักวิจัยไทย พร้อมสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา”วันนี้ (3 ก.พ. 2563) ดร. สุวิทย์เมษินทรีย์ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ชั้นสูงวิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับความร่วมมือกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์และผู้ช่วยแพทย์โรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ จากทั่วประเทศกว่า 20 หน่วยงาน

เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความมั่นใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลภ ยในสังกัดกระทรวงอว การดูแลผู้ป่วยหนักได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความมั่นใจในทุกครั้ง 

เมื่อ 28 ม.ค. 2563 ที่ได้รับความร่วมมือกับนักวิชาการและผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนารวมการกำหนดและการป้องกัน แนวทางการดูแนักศึกษาไทยในประเทศจีนและนักศึกษาจีนที่มาศึกษาต่อในประเทศฟิลิปปินส์ มศึกษาฯ มีคณะแพทยศาสตร์จำนวน 23 แห่งซึ่งโรงพยาบาลมีจำนวนกว่า 14,475 เตียงและมีแพทย์พยาบาลที่มีประสบการณ์มากกว่า 23,758 คนพร้อมรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว ยังได้รับอนุญาตให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) เป็นหน่วยงานวิจัยหลักในการดำเนินการวิจัยและวิชาการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โดยจะดำเนินการใน 3 ส่วนหลักการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยเครือข่ายนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

การจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการวิจัยและวิชาการเชื่อมโยงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านก รแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการขับเคลื่อนให้เกิดการวิจัยเชิงรุกเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งนี้วช ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพิเศษและเร่งด่วนในประเด็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แล้วตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2563 ตลอดจนได้จัดประชุม“ รวมพลคนวิจัยนักวิจัยไทยพร้อมสู้ภัยไวรัสโคโรนา”

ไปเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมามีนักวิจัยเข้าร่วมจำนวนมากเพื่อรวบรวมรายละเอียดด้านการวิจัยเร่งด่วนที่เห็นควรดำเนินการโดยเร่งด่วนของหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย และนอกกระทรวงจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าประเทศไทยจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน