สทน. ชู ฉายรังสีช่วยให้อาหารปลอดเชื้อ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภครศ ดร ธวัชชัยแสงจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเปิดเผยว่า“ จากปัญหาโควท -19 ปีแห่งการปฏิวัติทั่วโลกโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกการกินอาหารที่เป็นเชื้อหรือไม่ปลอดภัยไม่จำเป็นต้องเป็นโรคใหม่ การฉายรังสีจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งในการบริโภคในขณะเดียวกันกับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารก็ควรจะตระหนักถึงสุขภาพ โภคเป็นสำคัญด้วยสทนขอให้มีการจัดจำหน่ายอาหารฉายรังสีให้มีความหลากหลายมากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย
2506 รัฐบาลไทยได้รับความเห็นชอบในการรับความช่วยเหลือจากประเทศแคนนาดาดำเนินการสร้างภาพยนตร์ฉายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการฉายรังสีในประเทศไทย สิ่งที่ฉายรังสีคืออาหารที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคในส่วนของผู้ใช้บริการ ภคว่าผลิตภัณฑ์ของตนผ่านการฉายรังสีเพราะความกังวลว่าผู้บริโภคจะเข้าใจผิดและอาจส่งผลต่อยอดขายสินค้าทำให้อาหารฉายรังสีไม่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ แต่ก็มีผู้ประกอบการอาหารจำนวนมาก อีกไม่ทราบว่ากระบวนการฉายรังสีอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้รถรับเชื้อได้หรือไม่ วร


“ สทน. มีความชัดเจนในการสร้างความปลอดภัยให้ผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับทางวิทยาศาสตร์โดยมีภารกิจสำคัญด้านอาหารปลอดภัยที่ดำเนินการให้บริการการฉายรังสีเพื่อการทำลายและการยืดอายุผลิตภัณฑ์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานให้ทุกคนวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา


สทนจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยภายใต้ชื่องาน“ Safe Food Good Life อาหารปล อดภัย” ในวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับการฉายภาพรังสีในขณะที่กำลังดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยนำมารับรังสีจากต้นกำเนิด เพื่อที่จะฆ่าเชื้อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำให้เกิดโรคเป็นเวลานานการเก็บรักษาความสะอาดและการป้องกันการทำลายระหว่างการเก็บรักษาและการป้องกันการแพร่กระจ ยของเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย


ในทางกฎหมายมีปริมาณต่ำสุดในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังคงมีการบริโภคอาหารที่มีรสชาติที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอีกทั้งในการเตรียมการขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดว่าผ่านการฉายรังสีใน ปริมาณที่สะสมไม่เกิน 10 กิโลเกรย์ไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่ไม่ได้รับอันตราย แต่อย่างใดซึ่งต้องผ่านการทดสอบทางโภชนาการและจุลชีววิทยา ภัยอีกต่อไป”  

รศ ดร ธวัชชัยกล่าวสรุปว่าปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมการวิจัยหลายคนเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยในการรักษาความปลอดภัยในสินค้าแล้ว ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องการส่งออกอีกด้วยประเทศทั่วโลกต่างประเทศให้การยอมรับว่าอาหารฉายรังสีมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค