อพท.เผยยอดท่องเที่ยวกระทบหลังโควิด-ระบาด เตรียมแผนเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนการประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ -19 ประเทศต่างๆที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม 100 อันดับการท่องเที่ยวในประเทศ สโก


นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐิ์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท ประกาศว่าจะมีหน่วยงานต้นน้ำที่ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการเดินทางไปยังสถานที่และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในยุโรปที่เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว กลับมาอีกครั้งในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้ได้มาตรฐาน TOP-100 และการขับเคลื่อนเมืองในพื้นที UNESCO นวัตกรรมเมืองเครือข่าย - UCCN  
“ ด้วยสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคจิ -19 ในประเทศที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เข้ามาในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ ร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารในปี 2563 เตรียมแผนเพิ่มนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและพื้นที่พิเศษเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น“
แนวทางการปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาลและการปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยจากการเดินทาง โค้ก -19 เริ่มดีขึ้นโดยจะปรับแผนการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาค โดยการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 การจัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมนักวิชาการสื่อให้ความรู้แก่ชุมชนโดยใช้มัคคุเทศศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ งานทำจากความชำนาญที่มีอยู่และจะร่วมกับ บริษัท นำมาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนและพื้นที่พิเศษของอพท. เพื่อจะได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น  
ส่วนที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องการเดินทางเข้ามาในสถานการณ์ปกติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ ประเทศ (สทน.) และสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
กิจกรรมดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นในปีพ. ศ. -19 โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการครั้งนี้ จะใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2563 ตามเดิม แต่ปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีนี้ ในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนาและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ที่ได้รับการมุ่งสู่การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ผู้อำนวยการการอพท ยังกล่าวถึงการบริหารภายในองค์กรเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคจิ -19 ว่าได้ดำเนินการตามประกาศของรัฐบาลอย่างจริงจังในเรื่องของการให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการโดยล่าสุด ได้ประกาศให้เจ้าหน้าที่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ของอพท ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทำงานจากที่บ้านผ่านระบบอี - สำนักงานและโซเชียลลวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 แต่หากมีภารกิจที่จำเป็นก็สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานได้รับเอกสารที่ไม่ได้ รับทราบระบบการจัดซื้อจ้าง 
สำหรับสำนักงาน - ระบบปฏิบัติการที่มีการพัฒนาและใช้เป็นระบบหลักในการบริหารองค์กรมาเกือบ 10 ปีในระบ บันทึกข้อความหรือจัดงานด้านเอกสารได้เกือบทั้งหมดมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงานระบบดังกล่าวที่อพท. ปีละหลาย ๆ หน่วยงานเพื่อปรับใช้ในองค์กรของตัวเอง