“พส. อาสาพัฒนาคนเปราะบาง สู่ความเข้มแข็ง” ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.15 น. ณ ชุมชน “หน้าวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม” เขตพระโขนง เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนกิจกรรม “พส. อาสา พัฒนากลุ่มเปราะบาง สู่ความเข้มแข็ง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
     การขับเคลื่อนกิจกรรมในวันนี้ เป็นการต่อยอดโครงการ "พม.เราไม่ทิ้งกัน" สู่กิจกรรม "พส. อาสา พัฒนา กลุ่มเปราะบาง สู่ความเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเสริมพลังใจและให้โอกาสประชาชนกลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเยี่ยมเยียนพูดคุยให้กำลังใจ ตลอดจนการปล่อยแถวจิตอาสา " พม. ทำดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณชุมชน

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ผู้แทนผู้บริหาร บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน) นายประยูร อุทธสิงห์ (ผู้จัดการ Impirt & Expirt) นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง สำนักเทศกิจ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นอย่างยิ่ง ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม “พส. อาสา พัฒนากลุ่มเปราะบาง สู่ความเข้มแข็ง” ในวันนี้ 

     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมจะร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด การพัฒนาตามแนวทางจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งจากภายในตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สืบไป