นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร   ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 ในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  เป็นกรรมการและเลขานุการ การประชุมดังกล่าว

          นางศิรินทิพย์ กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ตามคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แต่งตั้งกรรมการ 7 ท่าน โดยให้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นประธานกรรมการ นายอำเภอท้องที่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา เกษตรอำเภอท้องที่ และผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอหรือรองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอท้องที่  หรือผู้แทนของทุกท่าน เป็นกรรมการ และมีผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองหรือผู้แทนเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ดังนี้ (1) คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 22 เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง (2) จัดสมาชิกนิคมสร้างตนเอง เพื่อให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแต่ละแปลงตามแบบฟอร์มที่กำหนด (3) ส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมอื่นเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของนิคมสร้างตนเอง 

          นางศิรินทิพย์ กล่าวต่ออีกว่า ราษฎรที่จะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้ จะต้องมีคุณสมบัติตาม มาตรา 22 ได้แก่ มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะและเป็นหัวหน้าครอบครัว มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด สามารถประกอบการเกษตรได้ ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ และไม่มีอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นพอแก่การครองชีพ 

          ทางด้านผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า นิคมฯ บางระกำ จัดตั้งขึ้นตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2513 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรมีที่ดินเป็นของตนเอง และแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกครอบครองที่ดินโดยพลการ โดยมีเนื้อที่รับผิดชอบครอบคลุม 4 จังหวัด 4 อำเภอ 15 ตำบล 69 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอบางระกำ มี 7 ตำบล 47 หมู่บ้าน 169,693ไร่, จังหวัดกำแพงเพชร ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ มี 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน จำนวน 1,870ไร่, จังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ มี 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน จำนวน 3,125 ไร่ และจังหวัดพิจิตร ในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี ซึ่งมี 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน จำนวน 44,375 ไร่
สำหรับการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรของนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) ราษฎรผังจัดสรร ได้จัดให้ครอบครัวละ 25 ไร่ ครอบครัวใดมีบุตรอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูเกิน 5 คนขึ้นไป อาจจัดเพิ่มให้ได้แต่ไม่เกินครอบครัวละ 50 ไร่ 2) ราษฎรเดิม เป็นราษฎรที่ครอบครองที่ดินทำกินในเขตนิคมสร้างตนเอง จัดให้ตามรูปที่ดินเดิมตามที่ได้ครอบครองอยู่ แต่รวมกันไม่เกินครอบครัวละ 50 ไร่

          ผู้ปกครองนิคมฯ บางระกำ กล่าวต่ออีกว่า ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน 133 ราย โดยแยกเป็นราษฎรเดิมบรรจุเป็นสมาชิกใหม่ 125 ราย และราษฎรที่ขอรับสิทธิในที่ดินแทนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 8 ราย โดย การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ ในวันนี้ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ราษฎรที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ และได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 133 ราย เป็นสมาชิกนิคมฯ ได้ ภายใต้การรับรองของนิคมฯ บางระกำ ที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎรตามมาตรา 22 พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบโดยครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ต่อจากนี้ ทางนิคมฯ บางระกำ จะดำเนินการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พิจารณาเห็นชอบอนุญาตให้ราษฎรที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว เข้าทำประโยชน์ในที่ดินต่อไป