พม. โดย รองอธิบดี พส. ลงพื้นที่เมืองสองแคว ดูแลผู้เดือดร้อน และเร่งสร้างเครือข่าย อพม. ให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้านในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรมดังกล่าว และมีหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกร่วมบรรยายภารกิจและบทบาทของหน่วยงาน 
          นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดี พส. กล่าวว่า “การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างแท้จริงจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งอาสาสมัครผู้มีจิตอาสาทั้งหลาย เนื่องจากสภาพปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประชาชนบางส่วนยังเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทำงานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป
ดังนั้น อพม.จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการค้นหาผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการสังคม และเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนให้การช่วยเหลือ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังกล่าว”
ในวันเดียวกัน นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดี พส. ได้นำทีม One home พม. จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนผู้นำชุมชน และอพม. ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นไม้อื่นๆ เนื่องในโอกาส “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2563” หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในพื้นที่ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในเบื้องต้น และมอบหมายให้หน่วยงาน One Home พม. ติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยเหลือ หรือให้คำปรึกษาได้ หรือสามารถแจ้งมายังสายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง