Fbi band เกิร์ลกรุ๊ป สายเลือดใหม่ สไตล์ป๊อบอาร์แอนด์บี 

น.ส.กันยพัชญ์  พุฒิกุลรัตนกรณ์ (จัสมิน) 
4 พฤศจิกายน 2545 
อายุ 18ปี 
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

น.ส.นิชานันท์ ตั้งเจริญสถาพร(มินา)
29 มิถุนายน 2545
อายุ 18 ปี
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

น.ส. กฤตยา ตื้อจันตา ( ปลายฝน )
29 กันยายน 2545 
อายุ18ปี
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 

น.ส. ชุติกาญจน์ รุ่งปัญญวุฒิ (ฟ้า)
28 กุมภาพันธ์ 2546
อายุ 17 ปี
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

ด.ญ ณัฐปภัสร์ แสงเสียงฟ้า (เฟิร์ส)
21 พฤศจิกายน 2549
อายุ 13 ปี
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม