เปิดตัว Data Tech Academy พร้อมหลักสูตร Data Science Technology แห่งแรกในประเทศไทย ตอบโจทย์เรื่องที่ธุรกิจยุคดิจิทัลต้องรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง ผู้อำนวยการสถาบัน Data Tech Academy เปิดเผยว่าเนื่องด้วยในยุคดิจิทัลมีปริมาณข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่ไหลเวียนมีขนาดใหญ่ (Big Data) และมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างกับการเล่นอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย  การดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรหลายแห่งในประเทศไทย ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้มีแพลตฟอร์มของบริษัท  เพื่อการบริหารการจัดเก็บข้อมูลขององค์กร  นับเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล เพราะหากองค์กรธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล Big Data (ข้อมูลขนาดใหญ่) ที่มีความหลากหลายของข้อมูล ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ  เพื่อเข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริโภคทั้งในด้านไลฟ์สไตล์ รูปแบบสินค้าและบริการที่ต้องการ จะสามารถสร้างสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับองค์กรนั้นได้เป็นอย่างดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์เดช กีรติพราน

ดังนั้น อาชีพ Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้ทำหน้าที่คัดกรองข้อมูลที่มาจากหลากหลายช่องทาง อาทิ อีเมล์, ไฟล์เอกสารต่างๆ, ภาพถ่าย, วีดีโอ, ไฟล์เสียง, การโพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดีย, และอื่นๆ จากนั้นนำมาศึกษา-คิดวิเคราะห์-แยกแยะข้อมูล การเก็บและเปลี่ยนแปลงข้อมูล นำไปสู่องค์ความรู้  เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ  การกำหนดกลยุทธ์องค์กร พัฒนาแนวทางการต่อยอดธุรกิจ การตัดสินใจในด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งอาชีพ Data Science หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล กำลังเป็นอาชีพที่มีความต้องการขององค์กรไม่ว่าจะภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างมาก


     ด้วยเหตุนี้ ทางสถาบัน Data Tech Academy ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการบุคลากรคุณภาพด้าน Data Science จึงร่วมมือกับวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ เว็บไซต์ NextEmpire  ผู้นำเสนอเทรนด์ ธุรกิจ นวัตกรรม ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการสอนและการปฏิบัติจริงรวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะเริ่มต้นจากขั้นพื้นฐาน วิธีคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านทางบทเรียนในห้องเรียนและการเวิร์คชอป การประชุมเชิงปฏิบัติการ เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน พร้อมรับฟังข้อคิดและประสบการณ์ตรงจากวิทยากรรับเชิญจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์จากการทำงาน โดยจะเปิด 4 หลักสูตรแรก เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ได้แก่ 
 

●หลักสูตร Road to Data Science  : เข้าใจเทรนด์และทักษะที่ต้องการของ Data Science ในอนาคต จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ พร้อมยกระดับไปสู่ Data-driven Enterprise และเข้าถึงปัญหาจริงทางธุรกิจผ่าน Problem-Solving เวิร์คช็อป ค่าใช่จ่าย 16,900 บาท
●หลักสูตร AI Technology for Intelligent Business :เข้าใจส่วนประกอบและเทคนิคที่สำคัญของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านการพัฒนาจริงเพื่อที่นำไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช่จ่าย 16,900 บาท
●หลักสูตร Data Management for Growth : ลงลึกด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนของธุรกิจผ่านการดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้จริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช่จ่าย 44,900 บาท
●หลักสูตร Blockchain and Smart Contract : เข้าใจ Blockchain และการนำไปประยุกต์ใช้ในแบบต่างๆในโลกธุรกิจปัจจุบัน เช่น สกุลเงินดิจิตอล สัญญาอัจฉริยะ เป็นต้น ผ่านจากการพัฒนาจริงบน Platform มาตรฐาน ค่าใช่จ่าย 24,900 บาท

.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์เดช กีรติพราน

คุณธนพงษ์ วุฒิขจรเวทย์ Solution Delivery Director เอ็ม เอฟ

คุณอรวรรณ ศิริเดช Country Analytic Leader ไอบีเอ็ม ประเทศ

คุณศิริรัตน์ รุ่งเพชรรัตน์ ประธานเจ้าหน้


โดยทั้ง 4 หลักสูตรเปิดรับสมัครแล้วสำหรับนักเรียนรุ่นแรก ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/datatechacademy

]