ธนาคารเกียรตินาคิน บ่มเพาะประสบการณ์ทายาทธุรกิจร่วมแสดงความยินดีกับ ‘KK.NEXT.GEN’ รุ่น 5นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมแสดงความยินดี กับทายาทของลูกค้าเงินฝากกลุ่ม PRIORITY ของธนาคารเกียรตินาคิน ในโอกาสสำเร็จหลักสูตรการอบรมโครงการ KK.NEXT.GEN : From Study to Success  หลักสูตรพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมทายาทธุรกิจ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 5 ในงานที่จัดขึ้น ณ โรงแรม   เรดิสัน บลู พลาซา บางกอก เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ โครงการ KK.NEXT.GEN : From Study to Success มุ่งส่งมอบเนื้อหาว่าด้วยมิติต่างๆ ของธุรกิจจากวิทยากรชั้นนำในวงการ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน อาทิทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มองการณ์ไกลพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง การบริหารความมั่งคั่ง การเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสืบทอดธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ อาทิ นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นายสราวุธ เฮงสวัสดิ์ (นิ้วกลม)   นายปิติ  เดชคง ผู้บริหารกลุ่มบริษัท บอส ฟาร์มาแคร์  ทายาทผู้สืบทอดธุรกิจยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน เป็นต้น