จันทบุรี คิกออฟ! โรดโชว์ OTOP นำอัญมณีและของดีเมืองจันท์เสิร์ฟคนกรุง ให้ได้ช้อปกันแบบจุใจจังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จัดงาน OTOP เมืองจันท์ จากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค สู่ตลาดสำกล นำอัญมณี เครื่องประดับ และของดี สินค้ำเด่น ผลิตภัณฑ์ OTOP จากจังหวัดจันทบุรี ออกโรดโชว์ ประเดิมเซ็นทรัลฯ พระราม 2 ที่แรก 18-22 สิงหำคมนี้

นายวิทูรัช ศรีนาท ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เผยว่า ปัจจุบันสินค้ำ OTOP มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จังหวัดจันทบุรีได้เล็งเห็นถึงภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการแข่งขันทางการค้ำทางธุรกิจที่เข้มข้นขึ้นของสินค้ำ OTOP และเพื่อต้องการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาด OTOP และการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ที่มีความหลากหลายเห็นควรส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีการประชำสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การส่งเสริมการขายการจัดกิจกรรมการตลาดและการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ทันต่อการก้าวสู่เศรษฐกิจอำเซียน จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดทำโครงการ OTOP เมืองจันท์ จากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค สู่ตลาดสำกล ขึ้น เพื่อจัดแสดงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ อาทิ อัญมณี เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีผลการคัดสรรฯ ระดับ 3 – 5 ดาว ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปโรดโชว์ด้วยกันสามจุดดำเนินการ คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้ำ และห้างสรรพสินค้ำโรบินสัน สุรินทร์ โดยประเดิมที่แรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ขอเชิญชวนประชำชนที่สนใจมาเที่ยวชม ชิม ช้อป ของดี เมืองจันท์ ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกับการจัดแสดงและจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับในรำคำพิเศษ พร้อมกับผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี สินค้ำเด่น จากผู้ประกอบการโดยตรง ผวจ.จันทบุรี กล่าวเชิญชวน

ทั้งนี้ งาน OTOP เมืองจันท์ จากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค สู่ตลาดสำกล จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-22 สิงหำคม นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้ำเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นจุดแรกและอีกสองจุดดำเนินการ จะจัดขึ้นในวันที่ 25-29 สิงหำคม 2561 ณ โรบินสัน สุรินทร์ และวันที่ 25-30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้ำ