นักศึกษาทีม Green Heart มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยระดับเอเชียนักศึกษาทีม Green Heart  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วย นายศิวกร จิตร์ถาวรมณี  นางสาวพนิดา อินทะเรืองศร  นางสาววาสนา สนใจ  นายณัฐพล พัดมณี   และนางสาวปรียาธิดา ศรีจักร ได้รับคัดเลือกเป็นทีมผู้แทนประเทศไทย จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย  (Sustainable University Network: SUN  Thailand) ในการนำเสนอผลงานจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ คว้ารางวัลชนะเลิศ Excellent Influence Awards ในการนำเสนอผลงานบนเวทีระดับเอเชีย The 4th Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS) ทั้งนี้มี นาย บัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวสุนทรพจน์

            นักศึกษาทีม Green Heart มจธ. ได้นำเสนอผลการดำเนินการเรื่องการลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังขยายผลไปยังโรงเรียน ชุมชน ปลูกฝังจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง สร้างความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม ซึ่งเป็นผลงานและความสำเร็จของ มจธ. ที่ส่งเสริมและรณรงค์รวมทั้งจัดทำมาตรการต่างๆ เพื่อการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จนมีผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ EESH มจธ. และทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDG 2030 ในเป้าหมายที่ 3  มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม  เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน และ เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน