BEDO จัดกิจกรรม “BIOGANG CHALLENGE 2019” สนับสนุนเยาวชนจัดทำ แผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวข้อ“เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดกิจกรรม “ประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang"  สำหรับนักเรียนและสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญและเกิดความสนใจในการสำรวจข้อมูลทรัพยากรความหลากหลาย   ทางชีวภาพและภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ พร้อมทำคลิบวีดีโอแนะนำแผนที่ชุมชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท 

  นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า BEDO ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดทำ Community Website เพื่อให้เกิดการจดบันทึกข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดระยะเวลา 10 ปี ได้ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ Bio Gang  โดยเยาวชนที่เป็นสมาชิก Bio Gang จะร่วมปฏิบัติตามบัญญัติ 5 ประการ  

ประกอบด้วย

1.ช่วยบันทึกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน

2.ทำการค้นหาผู้รู้ในชุมชนและบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้รู้นั้น

3.ชวนเพื่อนมาร่วมเป็นสมาชิก Bio Gang (Member get Member)

4.พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนต่างถิ่น 4 ภาค

5.นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกกลับคืนสู่ชุมชนของตนเอง

  “ในปีนี้ BEDO จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “ประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หัวข้อ "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang" เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายชุมชน ก่อให้เกิดการสำรวจทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน และกระตุ้นจิตสำนึกเยาวชน ได้ตระหนักและให้ความสนใจถึงความสำคัญของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เกิดการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อการสืบสานและอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง”

 โดยรูปแบบของกิจกรรมการประกวด Bio Map จะเป็นการประกวดการสร้างแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อจัดทำแผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยวที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันกำหนดเส้นทาง เพื่อออกสำรวจและจัดทำแผนที่ โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา รวมกลุ่มทีมละ 3 คน ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ทุกทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง 1 คน โดยสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว หรือพื้นที่สำรวจ อย่างชัดเจน โดยทำการสำรวจข้อมูล ได้แก่  1.ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (พืช และสัตว์) 2.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ / ผู้รู้) 3.ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น 4. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน จากนั้นบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจลงใน www.BioGang.net แล้วนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนที่ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกวด โดยมุ่งเน้นที่ความเข้าใจในการนำเสนอแผนที่ในรูปแบบ VDO หรือ บอร์ดนิทรรศการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่สำรวจ หรือขั้นตอนการทำงานของกลุ่ม และส่งผลงานมายัง BEDO เพื่อร่วมประกวดแข่งขัน โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท” นอกเหนือจากรางวัลแล้ว ยังมีความภาคภูมิใจเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป