TED Fund จัดงาน “TED Fund Grant Day 2019” มอบทุนผู้ประกอบการนวัตกรรม 116 โครงการ มูลค่ากว่า 182 ล้านบาทกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดงาน “TED Fund Grant Day 2019” แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 116 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 182 ล้านบาท โดยมีผู้สนใจด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) แถลงถึงผลการดำเนินงานว่า “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง นำมาสู่การจัดงาน “TED Fund Grant Day 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยงาน นี้จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ Startup นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ
และได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุน TED Fund ได้โชว์ผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งอยู่ในกระบวนการพัฒนาเพื่อการเติบโตในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์  ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสต้อนรับนักลงทุนทุกภาคส่วน เข้ามาศึกษาความก้าวหน้าโครงการของผู้ประกอบการที่ TED Fund ให้การสนับสนุน

โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 116 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,795,743 ล้านบาท แบ่งเป็นจากโครงการ Public Batch 2 และ 3 (ผู้ประกอบการซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป), โครงการ Research Gap Fund - TED Fund (ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.), โครงการกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท - เอก (ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน จำนวน 9 แห่ง) และโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำร่อง หรือ Flagships (ดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการหรืออุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 แห่งทั่วประเทศ)”

ไฮไลท์ของ งาน “TED Fund Grant Day 2019” คือ การถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน จากการสนับสนุนของ TED Fund และการจัดพื้นที่โชว์ผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน ภายในงานนอกจากมีพิธีมอบทุนแล้ว จึงประกอบด้วยบูธจัดแสดงผลงานโครงการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลากหลายสาขา จำนวน 25 บูธ และเสวนาในหัวข้อ “เจาะลึกธุรกิจ พิชิตความสำเร็จด้วย TED Fund” โดยมีผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนในปี 2561 มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ความน่าสนใจของโครงการที่ได้รับทุนในปีนี้ มีความหลากหลายในประเภทธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและวิถีชีวิตคนในปัจจุบัน โดยแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม s-Curve หลักๆ ได้แก่ 

อุตสาหกรรมดิจิตอล, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ทั้งนี้ โครงการจากผู้ประกอบการประเภทประชาชนทั่วไปที่น่าสนใจ สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจ ซึ่งได้รับทุนในงาน TED Fund Grant Day 2019 มีจำนวนกว่า 60 โครงการ โดยมีโครงการเด่นๆ อาทิ
• Trans Tec (ทรานส์เทค) แพลตฟอร์มจัดหารถขนส่งสินค้าเหมาลำแบบออนไลน์ ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการส่งสินค้าในปริมาณมาก ค้นหารถรับจ้างขนส่งสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามและรายงานผล Tracking สถานะการส่งสินค้า แบบ Real Time
• Go Go Board Learning Kit (โกโกบอร์ด เลิร์นนิ่งคิต) เทคโนโลยีสมองกลเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน โดยออกแบบอุปกรณ์ให้เข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบบริหารกิจกรรมและติดตามผลผู้เรียน ตลอดจนการผลิตเนื้อหาด้าน STEM ศึกษาที่ตอบความต้องการของหลักสูตร ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• บีลีฟบ๊อกซ์ (Beleafbox) ผลิตภัณฑ์ปลูกผักขนาดเล็กภายในบ้าน โดยจำลองระบบโรงเรือนปลูกผักแบบอัตโนมัติขนาดใหญ่ พร้อมพัฒนา Application สำหรับดูข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเจริญเติบโตได้ตลอดเวลา
• นวัตกรรมฝึกขับเรือขนส่งสินค้า โดยใช้ Manned Model Ship ร่วมกับ Simulator เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้บริการทักษะการขับเรือขนส่งสินค้าให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะขั้นสูงของการนำเรือจนได้รับประกาศนียบัตรประกอบอาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อยอดให้ไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมนำเรือที่สำคัญแห่งภูมิภาคเอเชียในอนาคต
• เครื่องย่อยเศษอาหารอัตโนมัติด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยคุณภาพ หรือ O-Waste (Organic Waste Auto Decomposing Machine) นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ ซึ่งสามารถบด ตัดกระดูกและเปลือกผลไม้ รวมทั้งพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยเศษอาหารแบบไทย จนได้ผลผลิตออกมาเป็นปุ๋ยคุณภาพที่มีค่า N/P/K ครบถ้วน

สำหรับการดำเนินงานของ TED Fund ขณะนี้ อยู่ระหว่างในช่วงการพิจารณาเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Batch 4  และการเตรียมดำเนินกิจกรรม Demo Day ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สู่กระบวนการสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้ประกอบการ ตลอดจนเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล อีกทั้งจะร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ MAI จัดตั้ง “โครงการเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI (TED Fund Loan for IPO)” เพื่อช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ได้เตรียมความพร้อมทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ในอนาคต

 นอกจากนี้ TED Fund ยังได้วางแผนการดำเนินงานสนับสนุนทุนธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในปี 2562 โดยจะเริ่มเปิดรับข้อเสนอโครงการใหม่ภายในเดือนตุลาคมนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-333-3700 ต่อ 4072-4074 หรืออีเมล tedinfo@mhesi.go.th หรือดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/tedfund.most.th