วช.ร่วมมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีเป็น “นครอัญมณี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก” ตามนโยบายรัฐ วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ 

     โครงการการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมขับเคลื่อนที่สำคัญที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี โดยได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาสนับสนุนจังหวัดจันทบุรี ให้เป็น “นครอัญมณี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก” โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการพัฒนามาตรฐาน บุคลากรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี 


     วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ได้สนับสนุนเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่และที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมาย “การพัฒนาจันทบุรี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” โดย วช. ได้สนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

     สำหรับกิจกรรมการอบรม “การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอย และพลอยเกรดต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเศษพลอย และพลอยเกรดต่ำ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบเครื่องประดับ การผลิตที่ได้มาตรฐาน การสร้างความเป็นอัตลักษณ์ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 

ในการนี้ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรม “การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

โดยมี ดร.วศิน ยุวนเตมีย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ ในกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี


     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีนายวรชัย รวบรวมเลิศ และคณะ จากคณะอัญมณี แห่งมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหัวหน้าโครงการในการดำเนินการ