นักเรียนเด็กไทยแห่เข้าชมงาน OCSC EXPO 2019 เน้นการเลือกสถาบันในการเรียนให้ “ถูกจริต”จบลงอย่างสวยงามกับงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16 (OCSC International Education Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “HAPPY STUDYING ABROAD” ประสบการณ์ดี ๆ ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน งานนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนหรือผู้ปกครองได้เห็นภาพครบทุกมุมในการไปเรียนต่อต่างประเทศ และเพื่อมีส่วนช่วยในการตัดสินใจครั้งสำคัญ ในปีนี้ได้รวมสถาบันการศึกษา ถึง 341 สถาบัน จาก 23 ประเทศทั่วโลก ให้กับน้องๆ ที่เป็นทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การไปเรียนต่อในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาตนเอง รวมถึงนำกลับมาพัฒนาประเทศ

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนมาถึงครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๑๖ ก็ด้วยภายใต้ข้อแนะนำและการสนับสนุนของท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านวิษณุ เครืองาม งาม ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาที่อยากเห็น สำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ถือเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการดูแลจัดการศึกษาในต่างประเทศของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนรัฐบาล และบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงาน ก.พ.

ทั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และเข้าถึงแหล่งทุนของสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศ ที่เป็นเครือข่ายการทำงานกับสำนักงาน ก.พ. และจะสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการเตรียมตัวไปศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ ได้โดยตรง การจัดงาน OCSC Expo นี้เป็นช่องทางสำคัญที่สำนักงาน ก.พ. จะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ทุนการศึกษา และความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมไว้ เน้นให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการเข้าร่วมงานนี้

มีกิจกรรมที่เตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งในเรื่องการให้คำแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการศึกษาต่อต่างประเทศ และรับสมัครทุน จำนวนกว่า 500 ทุน ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกกว่า ๓๔๑ สถาบัน จาก ๒๓ ประเทศ ได้โดยตรง นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากสถานเอกอัครราชทูต กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานแหล่งทุน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก มาร่วมจัดบริการให้ข้อมูลข่าวสารและคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

การสมัครเข้ารับทุนรัฐบาล การวางแผนการศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพการทำงาน คำแนะนำด้านค่าใช้จ่าย การบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับอดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา และอดีตนักเรียนทุนรัฐบาล การสมัครทุนรัฐบาล และทุนรัฐบาลของแหล่งทุนต่าง ๆ การทดลองสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป การจำลองการสัมภาษณ์การเข้ารับราชการ และการสมัครรับทุนของรัฐบาล ในลักษณะ One-Stop-Service ด้วย

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่จัดให้มี การทดสอบความถนัดทางอาชีพ ตลอดจนการทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ตนเองในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมงานด้วย โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ภายใต้ชื่อ “OCSC International Education Expo” งานดีๆที่จะมีทุกคำตอบ ทุกคำปรึกษา รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ