XMBA ม.ธรรมศาสตร์เตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการ “ศาตราจารย์ สังเวียน ฟอรั่ม 2015”  ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์  กล่าวว่า  “คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มีภารกิจหลักในการผลิตบุคลากร ที่มีคุณภาพในสายงานธุรกิจสู่ตลาด   การเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ จึงเน้นเรื่องการ update ความรู้ โดยการศึกษาจาก Case study   โดยจะเชิญผู้บริหารบริษัทและองค์กรชั้นนำมาให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดทั้งในเชิงวิชาการเชิงบริหาร และทัศนวิสัยกับผู้บริหาร เหตุผลที่คณะฯ จัดงานสัมมนาวิชาการ  “ศาสตราจารย์ สังเวียนฟอรั่ม 2015”  ด้วยเห็นพ้องต้องกันว่า ช่วงเวลาแห่งความสับสนทางธุรกิจนี้ นักธุรกิจและผู้ประกอบการ ควรจะได้ทราบข้อมูล ความคิดจากผู้บริหารและผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ มาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการสานต่อปณิธาน ของ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญให้คนเห็นความสำคัญในการเรียนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) โดยเป็นผู้จัดตั้งหลักสูตร X-MBA หลักสูตรเข้มข้นสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง  ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่คนยังรู้จัก MBA น้อยมาก จนปัจจุบันการเรียน MBA กลายเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง อาจารย์สังเวียน จะให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้บริหารธุรกิจของไทย โดยได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหลักสูตร MBA ขึ้นมาเพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนาคนระดับผู้บริหาร ให้สามารถออกมาทำธุรกิจที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ ไม่ได้มองเพียงเรื่องของการศึกษาเพียงอย่างเดียว   การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ 'ศาสตราจารย์ สังเวียนฟอรั่ม 2015' ในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายและหลักสูตรของโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร  กอปรกับปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและผู้ประกอบการ จะได้รับข้อมูลข่าวสาร แนวทางในการดำเนินธุรกิจในปีต่อๆ ไป”

            คุณทิพวรรณ อุทัยสาง กรรมการมูลนิธิ ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย กล่าวว่า “มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อจากที่ท่านศาสตราจารย์สังเวียน   มุ่งหมายไว้ กล่าวคือ สนับสนุน ให้มีการศึกษาในเรื่องของยุทธศาสตร์ การบริหารธุรกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนอย่างกว้างขวาง และปลูกฝังการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มูลนิธิฯ จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการรางวัลศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย สำหรับผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาการศึกษาและทำประโยชน์เพื่อสังคม  การจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ทางมูลนิธิคาดหวังว่า นอกจากจะให้ข้อมูล ข่าวสารความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาแล้ว ยังจะนำให้ผู้เข้าร่วมได้ระลึกถึงอุดมการณ์ของท่านศาสตราจารย์สังเวียน ในการศึกษาและพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาล”

 

คุณภาคภูมิ ศรีชำนิ ประธานคณะทำงาน สมาคมศิษย์เก่า XMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวว่า       “วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า XMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากเพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแล้ว อีกวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยธุรกิจอื่นๆ และสังคม  เช่น การจัดให้มีคลินิคธุรกิจ Coffee talk  งานวิชาการสนับสนุนงานวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เราคาดหวังว่าโดยศักยภาพของ ศิษย์เก่า XMBA จะสามารถช่วยเหลือสังคมในแง่การทำธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนดย่อมได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  สัมมนาทางวิชาการ หรือ งานศาสตราจารย์ สังเวียนฟอรั่ม ก็ถือว่าเป็นพันธกิจหนึ่ง ที่ สมาคมศิษย์เก่า เห็นความสำคัญที่จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ ตลอดตนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในระดับเศรษฐกิจมหภาค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มตนต่อไป"

สำหรับไฮไลท์วันงานสัมมนาวิชาการ “ศาตราจารย์ สังเวียน ฟอรั่ม 2015” วันที่ 3 กันยายน 58  เราได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษ  รวมทั้งผู้บริหารจากทุกอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมบริการ  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง    การลงทุน  ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐผ่านรัฐวิสาหกิจและอุตสาหกรรมพลังงาน  ที่จะมาเผยเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจตัวใหม่ๆ ตลอดจนถึงแนวทางในการที่จะทำให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็นประเทศที่อยู่ใน middle income trap  ไปสู่ประเทศที่มั่งคั่งแบบยั่งยืน  โดยสุดยอดกูรูทางธุรกิจที่จะมาร่วมกันไขเคล็ดลับ ก้าวไปข้างหน้ากับทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต  ได้แก่ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัดมหาชน  คุณกานต์ ตระกูลฮุน   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน    คุณบรรยง พงษ์พานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน และซุปเปอร์บอร์ดของรัฐวิสาหกิจ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTEP ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน  โดยมี คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีทีโกบอลเคมิคอล จำกัด มหาชน ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนาในครั้งนี้    นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงนิทรรศการประวัติการทำงาน คำสอน และ ผลงาน ของท่านศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย รวมถึงบูธแสดงผลงานและกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า XMBA เช่นโครงการวิสาหกิจชุมชน   บูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น

 

งานสัมมนาวิชาการ “ศาตราจารย์ สังเวียน ฟอรั่ม 2015” จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 58  เวลา 11.00-17.00 น.ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ @ Central World   บัตรราคาท่านละ 3,000 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดและจองบัตรได้ที่ คุณวิไลพร สิริวิชัย  โทร 02 642 -7723  email vilaiporn@snv.co.th