สวทช.สนับสนุนผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาโคราชพัฒนานวัตกรรม ผ่านโปรแกรม ITAP เครือข่าย มทส.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เยี่ยมชมผู้ประกอบการเครื่องปั่นดินเผาในโคราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชแสงสุวรรณพ็อตเทอร์รี่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP โดยมี ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ผศ.ดร.อนุรัตน์ ภูวานคำ ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มทส. เข้าเยี่ยมชม ซึ่งมี น.ส.ทศพร คลังบุญครอง กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชแสงสุวรรณพ็อตเทอร์รี่ ให้การต้อนรับ

ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SME มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของไทยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม SME มักจะเติบโตได้ช้า ด้วยความไม่พร้อมในหลายด้าน ดังนั้น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างตรงจุด จะช่วยเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โจทย์ส่วนใหญ่ที่ SME ไทยต้องการสนับสนุน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการผลิต การลดต้นทุน การพัฒนามาตรฐาน การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปช่วยแก้ปัญหา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตลาดเป็นต้น

ทั้งนี้ เกิดโครงการพัฒนานวัตกรรมให้ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาที่ทำงานร่วมกับโปรแกรม ITAP เครือข่าย มทส. ด้วยกันทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่
โครงการที่ 1 : การปรับปรุงกระบวนการเตรียมดินเพื่อลดปริมาณผลิตภัณฑ์ดินเผาที่เสียหายจากปัญหามลทินในดิน
โครงการที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการเปลี่ยนกระบวนการเผาจากเตาฟืนเป็นเตาแก๊ส
โครงการที่ 3 : การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา
โครงการที่ 4 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ด่านเกวียนโดยการเปลี่ยนกระบวนการอบแห้งจากการผึ่งลมตามธรรมชาติเป็นเตาอบเชิงอุตสาหกรรม
โครงการที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการปรับปรุงกระบวนการเผาผลิตภัณฑ์ด้วยเตาฟืน

สำหรับก้าวต่อไปของการพัฒนาจะเป็นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นโดยยังคงเอกลักษณ์ของชุมชมดั้งเดิมเอาไว้ เนื่องจากปัจจุบันสินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นของที่มีขนาดใหญ่แต่มีราคาไม่สูงมากนั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กลงแต่มีมูลค่าที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับดินด่านเกวียนอันเป็นวัตถุดิบเฉพาะถิ่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และเพื่อเป็นการยกระดับฝีมือให้กับช่างในชุมชนด่านเกวียน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้วางแผนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชมให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มกาลังการผลิต เนื่องจากกาลังการผลิตส่วนหนึ่งมาจากช่างในชุมชนด่านเกวียน การพัฒนาและการให้ความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของช่างในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

น.ส.ทศพร คลังบุญครอง กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชแสงสุวรรณพ็อตเทอร์รี่ กล่าวว่า “โคราช แสงสุวรรณ” เริ่มจากการทำเป็นอาชีพเสริม โดยการจัดหาสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผาให้ตัวแทนที่รับไปส่งออกอีกทอดหนึ่ง เมื่อเห็นแนวโน้มธุรกิจไปได้ดี จึงได้สร้างโรงงานเพื่อที่จะทำการส่งออกเอง ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชแสงสุวรรณพ็อตเทอร์รี่ ในช่วงแรกของการทำธุรกิจ เราให้ความสำคัญกับด้านการตลาด คือการหาลูกค้า เราออกงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศทุกปี เป็นเวลา 20 ปี ในปี 2559 เราจึงพบว่าเรามีความมั่นคงทางด้านการตลาดมากพอที่จะมองถึงก้าวต่อไป นั่นคือ การพัฒนาในด้านการผลิต และเนื่องจากผู้บริหารทั้งหมด จบทางด้านบริหารธุรกิจ เราจึงต้องการที่ปรึกษาในด้านการผลิต จึงมีการหาข้อมูล และติดต่อไปที่ ITAP และนำมาสู่การติดต่อกับทางโปรแกรม ITAP เครือข่าย มทส. โครงการที่ได้วิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นมีด้วยกันหลายโครงการ เนื่องจากมีการพัฒนารวมทั้งหมดของกระบวนการผลิต แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ 1. การเตรียมวัตถุดิบ (ดิน) 2. การอบชิ้นงาน และ 3. การเผาชิ้นงาน ผลที่ทางเราได้รับ ก็คือ การที่เรามีความรู้ในด้านการผลิตที่ถูกต้อง ซึ่งนั่นสำคัญสำหรับก้าวต่อ ๆ ไป ของโคราช แสงสุวรรณ พ็อตเทอร์รี่ เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ผลตอบรับจากการพัฒนานวัตกรรมภายใต้โครงการ รวมถึงผลตอบรับทางการตลาด สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของภายใน นั่นคือ พนักงาน พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับองค์กรในอนาคต และส่วนของภายนอก นั่นคือ ลูกค้า การที่ลูกค้าได้มาเห็นการพัฒนานวัตกรรมของ โคราช แสงสุวรรณ พ็อตเทอร์รี่ ส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในองค์กร นำไปสู่การพูดคุย

สำหรับมุมมองต่อทิศทางหรือตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาทั้งในและต่างประเทศ เห็นว่า ในส่วนของประเทศ อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผายังสามารถเติบโตไปได้อีกมาก เพราะเป็นสินค้าที่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่นำไปตกแต่งสวน ไปจนถึงการนำไปใส่ตู้โชว์ ขณะที่ตลาดในต่างประเทศ ยังเป็นที่สนใจของลูกค้าจำนวนมาก ด้วยเอกลักษณ์ของงานทำมือ ที่สามารถสร้างความแตกต่างในด้านการตลาด และยังสามารถสร้างความยืดหยุ่นในแง่การผลิตได้ดีอีกด้วย

https://youtu.be/GqaEOGMcqFk

https://youtu.be/njVoaWpbcJw

https://youtu.be/hEZFjRI1bGQ