วศ. ต้อนรับอธิบดีคนใหม่   (1 ตุลาคม 2563)  ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยช่วงเช้าวันนี้ นพ.ปฐมเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย สักการะศาลพระภูมิ พระนารายณ์ และอนุสาวรีย์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องทำงานอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่    กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมให้การต้อนรับ

           ประวัติโดยสังเขปของ นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พุทธศักราช 2506 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน Public Health มหาวิทยาลัย Johns Hopkins  ประเทศสหรัฐอเมริกา และการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต , เทคโนโลยีบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

           ประวัติการทำงาน
 พ.ศ.  2529 – 2531     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง 
  พ.ศ.   2538 – 2543    ผู้อำนวยการส่วนอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม กรมการแพทย์ 
  พ.ศ.   2543 – 2553   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  พ.ศ.   2553 – 2555    รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  พ.ศ.   2555 – 2559   รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
  พ.ศ.   2560 – 2562    รองปลักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  พ.ศ.   2559 – 2560    ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์) (ด้านสาธารณสุข) 
  พ.ศ.   2562 – 2563    รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  พ.ศ.   2563 – ปัจจุบัน  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป