สกสว.  พร้อมหนุน ก.พาณิชย์ – ก.อุดมศึกษาฯ ดันธุรกิจไทยโตช่วงโควิด ชูระบบ  'Tech2Biz' จับคู่ผู้ประกอบการ - นักวิจัยสร้างนวัตกรรมส่งออกเมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ดร.สรรเสริฐ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงาน "MARKET LED INNOVATION : เชื่อมตลาดกับนวัตกรรมสร้างสรรค์อนาคต"   ซึ่งมีกิจกรรมเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม”  ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  จ.นนทบุรี  ทั้งนี้ข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าว มีขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงในการประสานการทำงานของ  8 หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ประกอบด้วย  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  (สค.)   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สนช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับสากล เพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกโดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม   เสริมสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการไทยที่มีนวัตกรรมสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ ตลอดจนยกระดับภาคการส่งออกของไทยและเสริมสร้างภาพสักษณ์สินค้าของประเทศไทยในตลาดโลก โดยใช้เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญ

    ดร.สรรเสริฐ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นดีที่ผู้ประกอบการ นักวิจัย ไทยจะยกระดับนวัตกรรมของตนเองสู่สากล  แม้ตอนนี้ประเทศไทยและทั่วโลก จะเจอวิกฤต แต่สถานการณ์ด้านการค้ากำลังค่อยๆ ฟื้นตัว  สินค้าของที่มีการขยายตัวได้ดีคือ 

สินค้าที่สนับสนุนการทำงานที่บ้าน (work from home) สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันโควิด - 19 อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาสอยู่มาก  ทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้น

"ยุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิต"หนุนเสริมให้ภาคผลิตและภาคบริการดำเนินการควบคู่กัน เนื่องจากเดิมที่ผ่านมาเราจะผลิตตามความถนัดและแสวงหาความต้องการภายหลัง หลังจากนี้เราต้องใช้วิจัยและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าภายใต้แนวคิดการตลาดนำการผลิต เพื่อเพิ่มจีดีพีของประเทศไทยมากขึ้น 

โอกาสนี้ในช่วง  “CEO Talk” ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์  ดวงศรีไสย์   รองผู้อำนวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  สกสว. ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และภารกิจของ สกสว. ที่สนับสนุนกลไกการทำงานตามความร่วมมือครั้งนี้ว่า   สกสว.  เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงบประมาณในการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว


โดยจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)

ปัจจุบัน  สกสว.  เล็งเห็นถึงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  จึงได้ออกแบบ National Research Utilization Platform : เว็บไซต์ช่วยจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการและนักวิจัย หากันเจอได้ง่ายขึ้น ภายใต้ชื่อ tech2biz (www.tech2biz.net)  ซึ่งออกแบบระบบเป็น 3 ส่วนคือ

1.Tech propose  ระบบนำเสนองานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้มีเทคโนโลยี 2.Tech Seek ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาสำหรับผู้มองหาเทคโนโลยี และ 3.Tech News and Support  ระบบนำเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยี โปรแกรมและทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ  ซึ่งเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนาและสร้างธุรกิจจากนวัตกรรม ที่หนุนเสริมการค้าและส่งออกของไทยได้มากขึ้น