สกสว.เผยความก้าวหน้า“การวิจัยเชิงระบบ เพื่อการปฏิรูปและปรับโครงสร้างภาคการเกษตรไทย"25 มิถุนายน 2564
   รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  เป็นประธานเปิดการประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ “การวิจัยเชิงระบบ เพื่อการปฏิรูปและปรับโครงสร้างภาคการเกษตรไทย” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  ที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาควิจัย และภาคการเกษตรของไทย ทั้ง สกสว. ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับทราบข้อมูลจากผลการวิจัยระยะที่ 1  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนักวิจัยโครงการดังกล่าว นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยนี้
   ในการประชุมครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะต่อภาคนโยบายที่น่าสนใจว่า รัฐบาลและรัฐสภาภายใต้การปฏิรูปประเทศและการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ควรจัดทำยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อ  สนับสนุนนโยบายระบบการเกษตรสมัยใหม่ ทั้งในส่วนของการ ปฏิรูปองค์กร ระบบการบริหารราชการและข้าราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมนำนโยบายเกษตรสมัยใหม่ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบปฏิรูปโครงสร้างการผลิตทางเกษตรโดยการวางแผนการทำเกษตรที่เหมาะสม  ตามศักยภาพของปัจจัยการผลิตที่คำนึงถึงกลไกตลาด โดยปราศจากการแทรกแซงนโยบายโดยการเมือง
    ทั้งนี้ประเด็นนโยบายระบบการเกษตรสมัยใหม่ ควรมุ่งเน้นกรอบแนวคิดเป็นระบบ “ตลาด” นำ “การผลิต” ทางการเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อการส่งออก ควรมุ่งเน้นเป้าหมายทั้งในส่วนของการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรายย่อย โดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและสนับสนุนความรู้และทักษะการจัดการเชิงธุรกิจ การส่งเสริมระบบการผลิตโดยการใช้นวัตกรรมและการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล การส่งเสริมระบบการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต การแปรรูป และระบบตลาด การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร และ การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร  อย่างไรก็ตามหลังจากการประชุม คณะนักวิจัยจะนำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพัฒนาข้อมูลและดำเนินการวิจัยในระยะต่อไป ให้สมบูรณ์และสอดคล้องตามโจทย์และเป้าประสงค์สำคัญของโครงการวิจัยต่อไป