สกสว. - ภาคีวิจัย เร่งพัฒนา แพลตฟอร์มเชื่อมงานวิจัยเกษตรกับผู้ใช้8 กรกฎาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.)  จัดการประชุม   ระดมความคิดเห็นประเด็น National RU Platform แพลตฟอร์มเชื่อมโยงงานวิจัยด้านการเกษตรกับผู้ใช้ประโยชน์ ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยด้านการเกษตร  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย  และนวัตกรรม (ระบบ ววน.)  สกสว.  เปิดเผยข้อมูลว่า ตามที่ สกสว. มีภารกิจในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์ และผลกระทบต่อประเทศ  ได้เล็งเห็นว่างานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรมีความสำคัญอย่างมากในการยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกร แม้ว่าจะมีงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่สามารถนำไปใช้ในการยกระดับชีวิตเกษตรกรได้ชัดเจน 

ที่ผ่านมามีหลายภาคส่วน ได้ทำการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตรไว้เบื้องต้นแล้ว แต่ฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ สกสว. จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงงานวิจัยด้านการเกษตรกับผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภาคี โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตร และจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ต้องการใช้ประโยชน์ ที่ผู้ต้องการใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงงานวิจัยและนำเสนอโจทย์หรือความต้องการใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์   โดยการประชุมในวันนี้ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคีได้นำเสนอข้อมูลภาพสรุปงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด ลำไย และมันสำปะหลัง เพื่อรับฟังความต้องการโดยอิงจากข้อมูลจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบแม่แบบกลางในการเก็บข้อมูลบนแพลตฟอร์ม เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวในการออกแบบระบบ และนำข้อมูลงานวิจัยที่เป็นแนวทางตัวอย่าง (best practice)  รวบรวมเป็นแคตตาล็อกงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดต่อไป

 โดยการประชุมวันนี้ ตัวแทนหน่วยวิจัยจากภาคมหาวิทยาลัย ได้ร่วมนำเสนอโครงการวิจัยทางด้านการเกษตรที่มีการต่อยอดงานและถ่ายทอดงานไปสู่ผู้ใช้ที่น่าสนใจ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอผลงานวิจัย  “ชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพา”  ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจวัดประสิทธิภาพของดินในพื้นที่ของตนได้เป็นอย่างดี 

ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้  สอดคล้องและมีที่มาจากการที่นโยบายของประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวด้านระบบการผลิตทางการเกษตรเป็นลักษณะ “แปลงใหญ่” ดังนั้นการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ เพื่อรองรับและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการปลูกพืชแปลงใหญ่นี้จึงมีความสำคัญ  นอกจากตัวอย่างผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่น่าสนใจ  การประชุมวันนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูล รายงานสรุปสถานการณ์การวิจัยของสินค้าเกษตรหลายชนิด เพื่อจะนำไปสู่การสกัดข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานด้านการเกษตร และเพื่อหารือถึงแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์