เชิญชวนส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลหรือองค์กรดีเด่นด้านเอดส์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนบุคคล หน่วยงาน องค์กร และชมรม ร่วมส่งผลงานด้านเอดส์ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลหรือองค์กรดีเด่นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. บุคคลด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
2. บุคคลดีเด่นด้านสังคม 
3. สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น 
4. สถานประกอบการดีเด่น 
5. สถาบันการศึกษาดีเด่น 
6. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
7. ครอบครัวดีเด่น 
8. ชมรมฯ/กลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น 


โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับประทานโล่รางวัลในงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564  
ส่งผลงานพร้อมภาพประกอบมาที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เลขที่ 104 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  หมดเขตส่งผลงานวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสมชาติ ทาแกง โทร.0 2251 6711-5 ต่อ 119 หรือ 08 1399 6121