สานสัมพันธ์เครือข่ายพันธมิตรท่องเที่ยว เปิดโลกท่องเที่ยวพัทลุง“สานใยศรัทธาพาเที่ยวพัทลุง”การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพัทลุง ผสานความร่วมมือบูรณาการดำเนินงานโดรงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงโดยุ่กำหนด กิจกรรม "สานใยศรัทธาพาเที่ยวพัทลุง" ขึ้น ใแผมว่างทันที่ 2.3 กันอายบ 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือเชื่อมโยงสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง - นครศรีธรรมรา - ตรัง โดยมุ่งเน้นนำเสนอภาพลักษณ์และมิติมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยวนำร่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุงให้สามารถต่อยอดในการส่งเสริมกิจกรรม ตลอดจนประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงให้กระจายไปสู่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในวงกว้าง โดยจัดทริปเส้นทางสานสัมพันธ์เยี่ยมชมทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสายศรัทธาไฮไลท์ภายในบริเวณพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจัดให้มีเวทีย่อยเสวนาในหัวข้อ "การขับเคลื่อนพัทลุงสู่การท่องเที่ยวสร้างสรรศ์ยั่งยืน" โดยมีนายวิญญ์ สิทธิเชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน ร่วมด้วยผู้ทงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและภาศีพันธมิตรเครือข่ายท่องเที่ยวฯ

ทั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรม CSR ปลูกตันชุมแสง ๑ ใน ๙ ไม้มงคล เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสำหรับ
ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย ณ ริเวณสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดพัทลุง เพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นเสริมสร้างสักยภาการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน


นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครศรีรรมราช กล่าวว่า การจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้มุ่งเนันนำเสนอภาพลักษณ์ในมิติมุมมองใหม่โดยจัดทริปโปรแกรม 2 วัน 1 คืน ที่ร้อยเรียงศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวฮันโดดเด่นของจังหวัดพัทลุงสู่การนำเสนอในรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธา

โดยโปรแกรมวันแ๓ เยี่ยมขมและกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธนีโรคันรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระสี่มุมเมืองประจำภาคใต้ - ตีโพนชวัญเมือง - ศาลหลักเมือง - วัดคูหาสรรศ์ ถ้ำลอด, หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง - วัดวัง- พิพิธภัณฑ์วังเจ้าเมือง
พัทลุง - นาริ.ล - วิถีขาวนา ณ สำเภาไทย - วัดเสาเภาเหนือ - CSR ณ สวนพฤษศาสตร์จังหวัดพัทลุง - เวทีเสวนาณ ร้านสามก็ - Dinner สไตส์ปักษ์ต้บ้านเรา และวันที่สอง สัมผัสแสงแรก ยลวิถี ชมนกล้านตัวบัวบ้านดอก
(เส้นทางปากประ ทะเลน้อย- วัดประดู่หอ - ย้อนตำนาน "แช่ว่าน อยู่ยงคงกระพัน" มนต์ขลังความเชื่อสิ่งศักดิ์
สำนักวัดเขาอ้อ - ยลวิถีชาวนา นาโปเก - หลาดสวนไผ่ขวัญใจ - เพลิดเพลินกิจกรรม Work Shop DIY ณ ป่าสาคู -เลือกจับจ่ายใช้สอยของฝากเป็นที่ระลึก ณ ศูนย์ OTOP อบจ.พัทลุง หลากหลายด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่เส้นทางสายศรัทธาอันจะนำมาซึ่งการผสานแนวคิดร่วมกัน ผลักตันสู่กิจกรรมท่องเที่ยวสายศรัทธา และเชื่อมโยงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดและมีโอกาสขยายตัวไปยังจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ


ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดใกล้เคียง อันจะส่งผลดีในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้กระจายเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพัทลุงในภาพรวม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เชื่อมโยงสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท่องเที่ยว อันจะเป็นการพัฒนาชีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการภายใต้การส่งเสริมอัตลักษณ์ด้วยพลังศรัทธาในพื้นที่โดยมีเป้าหมายคือการมุ่งเน้นการการขับเคลื่อนพัทลุงสู่การท่องเที่ยวสร้างสรค์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต