กระทรวง พม. “พร้อมหนุนเสริม อพม. เข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่”วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม  2566 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตำบลวังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง เพื่อพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอวังวิเศษ และอำเภอสิเกา จำนวน 40 คน และมอบบ้าน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนตรังสู่ความอยู่ดีมีสุข จำนวน 2 ครัวเรือน

 

นายอนันต์  กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  เป็นหน่วยงานหลัก ในการทำงานด้านการพัฒนาสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเน้นการป้องกัน ช่วยเหลือ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมในทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย กระทรวง พม. ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้เพียงลำพัง จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” หรือ อพม. ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย

นายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดตรัง มีจำนวนครัวเรือนเปราะบาง ในระบบ TPMAP จำนวน 61,468 ครัวเรือน และมีอพม. จำนวน 3,244 คน ซึ่งที่จะทำหน้าที่ดูแลถึงสิทธิ สวัสดิการ ความเป็นอยู่ ของกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สำหรับในวันนี้ ได้มอบบ้านตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนตรังสู่ความอยู่ดีมีสุข และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จำนวน 2 หลัง 

นายอนันต์ ได้กล่าวขอบคุณ อพม. ทุกท่านที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มาโดยตลอด ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 หรือผ่านระบบ ESS Help me  กรณีแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง