พม.ตรัง ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข จังหวัดตรัง มอบรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 8  ตุลาคม 2566  เวลา 13.00 น. นางสาวโสพิญฐ์  สุวรรณหงส์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  "จิตอาสาคุณาธร" ผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา โดยมี นายธนบูรณ์  ศรีประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนจิตอาสา ศาสนานำสุขจังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ อาคารลีละวัฒน์ วัดพระงาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

          นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข จังหวัดตรัง ก่อตั้งโดย พระมหาธีระยุทธ จิตฺตปุญฺโญ,ดร. ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบสันติภาพ โดยดำเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. สรรหา 2. พัฒนา และ 3. รักษาไว้  ผ่านรูปแบบ M-V-P-U-T-C MODEL ภายใต้การเรียนรู้สร้างความเข้าใจทั้ง 6 ด้าน คือ 1)Mindfulness ด้านการสร้างสันติภายใน 2)Volunteer ด้านการเป็นผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบ 3)Peacefulmeans ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี 4)Understanding Multicultural ด้านความเข้าใจความต่างแบบพหุวัฒนธรรม 5)Teamwork and Leadership ด้านการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ และ 6)Communications, Information and Media Literacy ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งการดำเนินงานของชมรมฯ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดตรังให้มีอุดมการณ์เรื่องจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิดของตนเอง โดยมีรูปแบบการพัฒนาผู้นำเยาวชน จิตอาสาต้นแบบตามแนวพุทธสันติวิธี และผลิตหลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์กรและเยาวชน  ซึ่งเป็นการเสียสละเวลาด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
 
       นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการจัดพิธีมอบรางวัล  "จิตอาสาคุณาธร" ผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาในวันนี้ เพื่อประกอบพิธีทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุลแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา และเพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบสันติภาพ พร้อมกล่าวขอบพระคุณคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ ผู้ปกครองและที่ขาดไม่ได้คือเหล่าผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบสันติภาพทุกคนที่ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงมอบรางวัล “จิตอาสาคุณาธร แก่พระสงฆ์ บุคคล องค์กร และเยาวชน ผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา”   จำนวน 50 รางวัลดังกล่าว